2. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

27.11.2018

Dne 27. listopadu od 18.00 proběhlo 2. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 zastupitelů obce, zastupitelé Aleš Ryšánek a Michal Janků se ze zasedání omluvili.

Na programu zasedání bylo 12 bodů. Jedním z bodů programu byla volba předsedy kontrolního výboru. Na předsedu kontrolního výboru byl navržen a posléze i jednomyslně zvolen Mgr. Martin Vojtěch (ČSSD). Kontrolní výbor je tříčlenný. Členové kontrolního výboru budou nominováni na dalším zasedání Zastupitelstva obce.

Dalším z bodů programu bylo projednání zajištění nestabilní skalní stěny v lokalitě velké zatáčky u koupaliště mezi Mokrou a Horákovem.  Na úpravu této lokality existuje projekt a byla přislíbena dotace, která ale nepokrývá celkové náklady. Rada obce byla pověřena dalším projednáním.

Do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko byla jako zástupce obce Mokrá-Horákov jednomyslně delegována Ing. Barbora Švehlová, starostka obce. Zastupitelstvo schválilo stanovy Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. 

Na programu byl mimo jiné i návrh úpravy jednacího řádu. My bychom rádi doplnili stávající jednací řád o následující:

  • zveřejňování materiálů určených pro jednání Zastupitelstva obce předem na webových stránkách
  • zveřejňování zápisu z jednání Zastupitelstva obce na webových stránkách a obecních vývěskách, včetně jmenného záznamu o výsledku hlasování
  • pořizování audiovizuálního záznamu ze zasedání Zastupitelstva, který je následně zveřejněn na internetových stránkách obce za dodržení požadavků zákona na ochranu osobních údajů

Zastupitelstvo pověřilo radu obce zapracovat první dva navrhované body do stávajícího jednacího řádu. Bod o pořizování audiovizuálního záznamu byl prozatím odložen. O finální podobě jednacího řádu se bude hlasovat na dalším zasedání Zastupitelstva obce.

Program Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov byl nabitý a zastupitelé zodpovědně zvedali ruce "pro", "proti" i "zdržel se". Nebylo v silách naší JINAK přítomné veřejnosti vše zodpovědně zapsat a spočítat tak, aby nedošlo k chybám. Z výše napsaného je zřejmé, že se nejedná o oficiální zápis :)