3.zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

18.12.2018

Dne 17. prosince od 18.00 proběhlo 3. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Přítomno 14 z 15 zastupitelů obce, nepřítomen byl zastupitel Aleš Ryšánek.

Na programu zasedání bylo 14 bodů.

 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky
 2. Stavební komise
 3. Návrh rozpočtu obce Mokrá-Horákov pro rok 2019 byl jednomyslně schválen ve výši 45 850 000,- Relativně velká část rozpočtu jde na komunikace - dokončení probíhající stavby vozovky na Půllány, dále na vykoupení pozemků a výstavbu cesty směrem k Tasy. Mezi další větší plánované investice patří např. výměna 3 plynových kotlů v ZŠ Mokrá ( kus á 500tis.) a rekonstrukce 3 odborných učeben v ZŠ Mokrá.
 4. Návrh střednědobého rozpočtu výhledu rozpočtu obce Mokrá-Horákov na období 2020-2021 byl schválen.
 5. Rozpočtové opatření č.6/2018.
 6. Rozpočtová opatření ke konci roku 2018-12-18
 7. Dodatek č.5 ke Zřizovací listině Mateřská škola Mokrá-Horákov
 8. Dodatek č.4 ke Zřizovací listině Základní škola Mokrá
 9. Volba členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor je ze zákona povinně zřizovaný výbor obce, je zřizován zastupitelstvem obce. Jeho předsedou byl zvolen Mgr. Martin Vojtěch již na minulém zastupitelstvu. Patří mu naše poděkování za důvěru při výběru členů kontrolního výboru, které navrhl a zastupitelstvo schválilo. Jsou jimi René Hlásenský (JINAK) a Ing. Pavel Zahrádka (JINAK). Dalším navrhovaným členem kontrolního výboru byl Jiří Bajer, navržený Františkem Pejřilem (ODS). Kontrolní výbor se zodpovídá zastupitelstvu obce, jehož členové mu můžou, podávat podněty k přezkoumání. Taktéž podle výkladu § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích, občan obce starší 18 let a fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. Neváhejte se na nás obrátit!
 10. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce pro rok 2019. 
 11. Seznam nedokončených investic
 12. Informace starostky obce - Možná spolupráce k Kinematografem bratří Čadíků - diskuze zda pokračovat ve spolupráci, tři filmová představení v období červenec - srpen. Obec si nemůže vybrat termín ani filmy. Zastupitelé se v diskuzi vyjádřili kladně a paní starostka bude s Kinematografem dále jednat.                                                            Rada obce na minulém zastupitelstvu navrhla programové prohlášení, pan František Pejřil přednesl nyní svůj návrh. Po diskuzi došlo k dohodě, že se před příštím zastupitelstvem sejdou vedoucí všech politických uskupení zastupitelstva a přednesou své návrhy a společně toto téma zpracují.
 13. Diskuse
 14. Závěr