4. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

21.02.2019

Dne 20. února od 18.00 proběhlo 4. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 zastupitelů obce. Nepřítomen byl zastupitel Aleš Ryšánek.

Na programu zasedání bylo 12 bodů programu.

1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky

2. Stavební a dopravní komise doporučila 3 prodeje pozemků malých výměr (jednomyslně schváleno). Další z projednávaných věcí byla změna Pravidel pro prodej obecních pozemků. Došlo k navýšení prodejních cen pozemků:

 • Zastavěné pozemky - plochy pro bydlení - min. 2000 Kč (původní cena 1500 Kč)
 • Zastavěné pozemky - vedlejší a menší hospodářské stavby - min. 500 Kč (původní cena 300 Kč)
 • Nezastavěné pozemky - plochy pro bydlení - min. 2500 Kč (výběrové řízení, původní cena 1500 Kč)
 • Nezastavěné pozemky - výstavba ostatních objektů - min. 1000 Kč (původní cena 500 Kč)
 • Nezastavitelné plochy - pole, zahrady - min. 300 Kč (původní cena 100 Kč)Změna 

Pravidla pro prodej obecních pozemků byla jednomyslně schválena.


3. Rozpočtové opatření č. 1/2019 - úprava rozpočtu - příjem dotace.

Daný bod byl jednomyslně schválen.


4. Rozpočtová opatření č. 7/2018 - úprava rozpočtu na konci roku 2018.

Daný bod byl jednomyslně schválen.


5. Návrh na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - bazén na zahradě MŠ.

Daný bod byl jednomyslně schválen.


6. Návrh obecně závazné vyhláška obce - OZV č. 1/2019 o nočním klidu - Jednomyslně schváleno.

Zastupitel František Pejřil navrhl projednání omezení používání dělbuchů na Silvestra a v jiných termínech. Bude projedáno na některém z budoucích zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov.


7. Programové prohlášení ZO Mokrá-Horákov na období 2018-2022 - Rada obce Mokrá-Horákov předložila zastupitelstvu obce programové prohlášení na období 2018-2022 ve znění:

 • Budeme usilovat o maximální transparentnost výběrových řízení.
 • Dokončíme rozestavěnou komunikaci "Půllány" v Horákově.
 • Opravíme povrch komunikace ke sběrnému dvoru a mezi garážemi na sídlišti Mokrá.
 • Rozšíříme parkovací kapacity na sídlišti, ve staré Mokré i v Horákově.
 • Budeme finančně podporovat sportovní i občanské spolky v jejich činnosti.
 • Zlepšíme kvalitu údržby obecních staveb a pozemků. Zajistíme systematickou péči o památky na katastru obce (kaple, památky, kříže).
 • Budeme usilovat o odkup a projekt adaptace objektu "smíšeného zboží" na objekt se službami pro občany a pro obecní využití.
 • Budeme pokračovat ve výkupu pozemků pro realizaci spojovací komunikace ze sídliště k pneucentru.
 • V případě získání dotace zahájíme rekonstrukci bazénu v základní škole.
 • Zlepšíme vybavení dětských hracích ploch a odpočinkových míst a budeme pokračovat v péči o zeleň i zadržování vody v krajině.

Daný bod byl schválen:

Pro: 8 zastupitelů

Proti: Barták, Pejřil

Zdržel se: Vojtěch, Brzobohatá, Rubínová, Skotalová


8. Návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

V novém Jednacím řádu bylo upraveno následující:

 • Občané mají nově možnost vyjádřit se ke každému bodu programu v diskuzi ještě před hlasováním.
 • V zápisu ze zastupitelstva bude uveden jmenný seznam hlasování.

Usnesením byl schválen "zkušební provoz" zveřejňování zápisu ze zastupitelstva obce na webových stránkách obce (dle pravidel GDPR) po dobu tří následujících zastupitelstev. Poté se situace vyhodnotí a případně zveřejňování zápisu zapracuje do Jednacího řádu.

Daný bod byl schválen:

Pro: 13 zastupitelů

Proti: Barták


9. Zajištění nestabilní skalní stěny v lokalitě Velké zatáčky - křižovatka ke koupališti v Mokré-Horákově - byly projednány 3 možné verze:

 • Výsledná cena 6 mil. (5,1 mil. dotace + 900 tis. z rozpočtu obce) - terasovité řešení
 • Výsledná cena 11 mil. - zpevnění pomocí ocelových sítí
 • Ukončení projektu - ukončení administrace projektu, odmítnutí dotace

Byla schválena verze A:

Pro: 10 zastupitelů

Proti: Barták, Jochecová, Kolář

Zdržela se: Brzobohatá


10. Informace starostky obce

 • Oprava povrchu komunikace ke sběrnému dvoru - přípravuje se projektové dokumentace.
 • Projektuje se parkoviště u MŠ.
 • Babské hody se budou konat 25.5.
 • Mládežnické hody se budou konat 31.8.
 • Dotace na modernizaci učeben ZŠ je v procesu schvalování.
 • Výstavba za sídlištěm směrem k TASY - v blízké budoucnosti budou jednání s developery.


11. Diskuse

 • František Pejřil navrhl na 5. zastupitelstvo jako bod k projednání prodej vojenské hlásky - důvod prodeje, výběrové řízení, cena.

12. Závěr

Jako přítomná veřejnost můžeme konstatovat pozitivní změny v atmosféře a stylu veřejných jednání Zastupitelstva. Zastupitelé dostávají dostatečné množství informací, aby mohli kompetentně rozhodnout. Jednání bývají konstruktivní a bez zbytečných průtahů, ale s dostatečnou a využívanou možností diskuse. Vítanou změnou je i možnost zapojení veřejnosti do diskuse k jednotlivým bodům programu.