Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

20.09.2019
Středa 18.9.2019 v 18:00h

Nepřítomen Aleš Ryšánek

1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky

Zastupitel František Pejřil žádá o doplnění programu o bod Zpráva kontrolního výboru o kontrole prodeje vojenské hlásky, regulérnost, transparentnost z 5. veřejného jednání 24.4.2019. Předseda kontrolní komise Vojtěch sděluje, že zpráva zatím není vyhotovena. Komise si vyžádá další materiály z obecního úřadu. Do příštího zastupitelstva bude komplexní zpráva. Starostka žádá pana Pejřila o odložení bodu na příště.

Schválení programu: ZDRŽELA SE Skotalová, PROTI Pejřil

Návrhová komise: Ivana Brzobohatá, Martin Urbánek

ZDRŽEL SE Urbánek

Ověřovatelé zápisu: Ing. Monika Skotalová, Oldřich Drápal

Schváleno jednohlasně.


2. Stavební a dopravní komise

 • Záměr prodeje pod chatou v Líchách panu Michalovi Janků celková výměra 52m2.

           PROTI Barták, ZDRŽELI SE Janků, Brzobohatá

 • Směna pozemků s Českomoravským cementem - Českomoravský cement parcela 1051/5 k.ú. Mokrá (chodník vedoucí k lomu) 334m2. Obec Mokrá - Horákov parcela 1086/2 k.ú. Mokrá 245m2. 

           PRO všichni

 • Směna pozemku Parcela č. 830/4 k.ú. Mokrá 132 m2, 831/3 14m2 k.ú. Mokrá, za obecní pozemek 698 k.ú. Mokrá 295m2 s doplatkem 19800Kč paní Urbánkové. 

           PRO všichni

 • Prodej pozemků - předzahrádka, parcela 1081/23 k.ú. Mokrá 51m2 za celkovou částku 15300Kč Janě a Jaromíru Urbánkovým.

           PRO všichni

 • Nabídka na prodej pozemku 311/2, 313/2, 313/3 k.ú. Mokrá v celkové výměře 78m2, není určena cena odkupu, bod se stahuje z programu.
 • Odkup pozemků pod sportovišti a pilou v Horákově cena za 1m2 200Kč.  František Pejřil se dotazuje na vlastníky pozemků pod pilou. Miroslav Barták se dotazuje, zda obec má peníze na výkupy pozemků v rozpočtu, starostka potvrzuje, že má.

                J. Brzobohatý celková výměra 404m2

                J. Paták celková výměra 428m2

                Z. Zouhar celková výměra 596m2

                Šmerda, Frohlichová, Šmerdová celková výměra 488m2

                M.Bartáková celková výměra 162 m2

          PRO všichni

 • Starostka děkuje panu Kolářovi, paní Urbánkové a Rubínové za úspěšné jednání s majiteli pozemků.
 • Pejřil navrhuje revokaci rozhodnutí prodeje předzahrádky po diskuzi a vysvětlení časové posloupnosti zveřejnění záměru prodeje a rozhodnutí o prodeji svůj návrh stahuje.

3. Zajištění stabilizace skalní stěny v lokalitě velké zatáčky křižovatka ke koupališti v Mokré - Horákově

Informace starostky: v červnu proběhlo předání firmě STRABAG, která byla vybrána výběrovým řízením. Při odebrání náletových dřevin a následnému odebrání svahu byla zjištěna zcela jiná skladba zeminy, kterou nepředpokládal ani projektant ani prováděcí firma službu, která to má na starosti. Následovalo mnoho jednání s geology, poskytovatelem dotace. Na základě toho a návštěvy starostky na ministerstvu životního prostředí se chystá navýšení této dotace do ceny původního projektu. Složitost této stavby spočívá v různých odborných názorech různých geologů a geotechniků. V této době Ing Sedláček, který je administrátorem současné dotace, chystá žádost o navýšení stávající dotace. Vedení obce se podařilo získat dotaci od kraje 400 tis. Kč a vedení cementárny 200 tis. Kč.

Diskuze se účastnili: starostka Švehlová, Ivana Brzobohatá, Monika Skotalová, Miroslav Barták, Eva Jochecová, Oldřich Drápal, tajemník I. Charvát, host M. Charvát

Vyplynulo z diskuze:

 • Náklady na služby pana Sedláčka - administrátora dotace jsou uznatelné z dotace.
 • Jedná se o navýšení stávající dotace, ne získání nového dotačního titulu.
 • Finanční spoluúčast obce nebude navýšena.
 • Dotace získané z kraje a od Českomoravského cementu ušetří obci náklady na stávající finanční spoluúčast.
 • Je žádoucí, aby zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na ministerstvo životního prostředí, protože to může být podmínka k získání samotné dotace.
 • Smlouva s JMK o dotaci (400tis Kč) zatím není v registru smluv, čeká se na podpis hejtmana. Dotace byla přiznána. Její získání nebude překážkou k získání dotace od státního fondu životního prostředí o kterou žádáme.
 • Starostka potřebuje pouze mandát ke schválení žádosti. Nejde o žádné další výdaje pro obec.

Návrh usnesení

 • Zastupitelstvo obce Mokrá - Horákov bere na vědomí informace ke stavu realizace projektu zajištění stabilizace skalní stěny v lokalitě velké zatáčky - křižovatka ke koupališti v Mokré - Horákově

PROTI Barták

 • Zastupitelstvo obce Mokrá - Horákov schvaluje podání žádosti na ministerstvo životního prostředí o navýšení dotace z operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 na realizaci projektu zajištění stabilizace skalní stěny v lokalitě velké zatáčky - křižovatka ke koupališti v Mokré - Horákově

PROTI Barták, ZDRŽELA SE Brzobohatá

Paní Rotreklová se ptá, zda stavba bude prodloužena. Starostka sděluje, že semafory budou odstraněny a stavba bude pokračovat. Bude dokončena až po zajištění dalšího postupu. Ivana Brzobohatá požaduje zaslání informací o dalším stavu průběhu získávání dotace.


4. Rozpočtové opatření č. 4/2019

Úpravy rozpočtu, navýšení rozpočtu 1 660 400 Kč.

Nová výše rozpočtu obce 58 421 400 Kč.

 • Ing. Skotalová podotýká, že příspěvek na kulturu byl ponížen o 90 tis. Kč. Kulturní akce jsou pořádány pro občany, ne proto, aby obec vydělala. 
 • Starostka děkuje Ing. Skotalové za zdárný průběh letních kulturních akcí.
 • Pejřil se dotazuje jaké jsou technické potíže v knihovně.
 • Janků - oprava střechy, materiál opotřeben časem, odhad nákladů 400tis Kč+ DPH. Teď budou probíhat opravy jen dočasné, zásadní oprava bude příští rok

PRO všichni


5. Zásady rozvoje území obce Mokrá - Horákov pravidla pro jednání s investory

Starostka děkuje všem zastupitelům na účasti na pracovním jednání, kde se projednávaly tyto zásady.

Starostka dokončila s pomocí Ing. Rubínové a Mgr. Zahumenské tyto zásady. Budou zveřejněny, jak ve Zpravodaji, tak na webu obce. Zásady rozvoje budou platné od 1.10.2019

Zastupitel Pejřil se ptá zda lze na základě těchto zásad vyjednat s investorem nějaké výhody pro obec. Zastupitelka Rubínová vysvětluje, že se jedná o postup, jak by investor měl jednat s obcí o plánované výstavbě. Součástí je i smlouva o finančním příspěvku obci.

Zásady rozvoje pokrývají všeobecná pravidla týkající se rozvoje obce, nikoliv konkrétní stavební záměr. Jedná se prvotní nástřel dokumentu, na kterém se bude dále pracovat.


6. Zipp Real smlouva o smlouvě budoucí darovací

Schváleno jednohlasně


7. Martin Trenčanský - Smlouva o právu provést stavbu z 1. 8. 2016 - návrh na vypořádání smlouvy

Schváleno jednohlasně


8. Informace starostky obce

 • Místostarosta informuje o stavebních úpravách zubní ordinace - kompletní elektroinstalace, voda, odpady, snižování stropů, podlahářské práce. Měl by být dodržen termín realizace do konce listopadu, kde bude následovat schvalovací proces s pojišťovnou atd. a ordinace bude připravena na příjem pacientů
 • Úprava vozovky v oblasti "malé skalky" ve staré Mokré
 • Oprava chodníku před DPS
 • Oprava střechy knihovny
 • Budou zřízena 3 značená vyhrazená parkovací stání pro lékařky u zdravotního střediska
 • Účast starostky na všech kontrolních dnech v oblasti výstavby na Kopaninách s ITP Kala, byl povolán stavební úřad Šlapanice, které vydalo stavební povolení na komunikaci, kterou bude obec přebírat
 • Poděkování redakční radě za Zpravodaj, prosí zpravodaje o podněty do zpravodaje, příští uzávěrka je 20.11.2019
 • Výsledek šetření MAS - program rozvoje obce - bude koncem října


9. Diskuze

Jochecová - dle zákona o obcích mají možnost zastupitelé nahlédnout do zápisů z rady obce na obecním úřadě. Navrhuje diskuzi, zda by zastupitelé přivítali možnost, aby jim byly zápisy z rady zasílány emailem. Považuje toto za možnost pro zastupitele, jak sledovat aktuální dění na obci a dále pak možnost lépe zodpovídat dotazy občanů.

Jochecová - na radě obce se schvaloval pronájem obecního bytu. V současné chvíli jsou obecní byty pronajímány za částku 47Kč za 1m2, což je zhruba třetina tržní ceny nájmů. Vyvstává otázka, zda není na místě přehodnocení výše nájmu v případě, že o byt zažádají občané, kteří nespadají do kategorie zvýhodněných podmínek (sociální nouze, těžká životní situace). Jako se to stalo při posledním výběrovém řízení na pronájem obecního bytu. Otázka do diskuze pro zastupitele, zda jim tato částka připadá přiměřená, zda by nebylo dobré tuto kapitolu přepracovat.

Ing. Rubínová navrhuje znovuzavedení zvyklosti číst souhrn usnesení na každém zastupitelstvu na konci jednání s cílem shrnout vše podstatné, co bylo odsouhlaseno.

Ing. Rubínová - na 5. zastupitelstvu padl požadavek pozvat pana Vopelku z Energie Málkovice (kupec vojenské hlásky), aby podal informace o tom, co se děje v areálu. Dosud k tomu nedošlo.

Pejřil - na hlásce neprobíhá vůbec nic. Nebylo by špatné ho pozvat na příští zastupitelstvo, aby vysvětlil, jaký je průběh.

Skotalová navrhuje odložit tuto záležitost než budou vyřešeny další akce, jako např. skalní stěna.

 • Usnesení 
 • Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce, aby byl na příští tj. 8. zastupitelstvo obce byl pozván Ing. Vopelka jako zástupce firmy Energie Málkovice

PROTI Rotreklová, ZDRŽELA SE Švehlová

Nepřítomen: Vojtěch (odchod 19.45), Janků

Skotalová, Rotreklová se dotazují na důvod nepřítomnosti Aleše Ryšánka na jednáních zastupitelstva. Dle zákona pokud se zastupitel neomluví z jednání, může se to považovat za porušení zákona.

Pejřil: zastupitel je neodvolatelný. Zástupci ČSSD by měli situaci řešit.

Starostka žádá o zprávu výsledku jednání ČSSD na příštím zastupitelstvu.

Host M. Charvát poznamenává, že zastupitelstvo může odhlasovat odejmutí finanční odměny zastupiteli.

Host pan Irajn se dotazuje, kdo dohlíží na opravy a úpravy na obci. Starostka vysvětluje, že pokud se jedná o poruchu, dohled obce není.