Komentář k 23. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá – Horákov ze dne 20.12.2021

09.01.2022

Komentář k několika bodům 23. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá - Horákov ze dne 20.12.2021.


1. Návrh rozpočtu na rok 2022.

Opakovaně poukazuji na nutnost začít pracovat na zvýšení kapacity mateřské školky - v plánu rozpočtu se s tímto nepočítá. Před více než dvěma lety proběhly kamerové zkoušky kanalizace MŠ, jejíž oprava je údajně nutná. Při opravě se počítá s vyvedením trubek do podkroví školky, následnou přípravou nových tříd. V této věci se však od doby provedení kamerových zkoušek nic neudělalo, vedení obce se situací nezabývá. Projekt na podkroví je sice hotový, ale na byty, ne na třídy.


2. Poskytnutí mimořádné odměny členům zastupitelstva obce

Předseda finančního výboru Radim Kolář navrhnul starostce obce "mimořádnou odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závažných úkolů obce Ing. Barboře Švehlové, starostce obce, a to především za zajištění přípravy, realizace, kolaudace "dotační" investiční akce přístavba ZŠ, za přípravu, realizaci a kolaudaci dalších investičních akcí, za přípravu a součinnost při zpracování projektů, za administraci žádostí o poskytnutí dotací, za realizaci oprav obecních budov (kaple Proměnění Páně, kaple sv. Barbory, zateplení školní jídelny), za náročná jednání se zástupci developerských projektů (ZIPP REAL a ITP KALA), za náročná jednání s firmami realizující opravy infrastruktury v obci (předávání a přebírání staveniště, resp. za výkon dozoru nad stavební činností na obecních pozemcích a příslušenstvích, kterou realizují CETIN, SúS JMK, ED-G, atd.), za vedení redakční rady Zpravodaje, za operativní řešení opatření souvisejících s COVID 19 (rozvoz hygienického materiálu lékařům, do ZŠ, apod.), za zajištění chodu obecního úřadu v době nouzového stavu, a to ve výši dvojnásobku nejvyšší odměny, která jí náleží v kalendářním roce 2021."

Na můj dotaz, o jaké se bavíme konkrétní částce se bavíme odpověděl až host přítomný na zasedání Ing. Matyáš Charvát, který uvedl částku 128 000 Kč.

Hlasovala jsem proti z toho důvodu, že uvedenou činnost paní starostky nepovažuji za plnění mimořádných úkolů, ale plnění běžné náplně práce starosty obce.


3. Informací ohledně množství vytříděného odpadu

Poděkovala jsem vedení obce za poskytnutí informací ohledně množství vytříděného odpadu, o kterou jsem žádala na předminulém jednání. Z dat vyplývá, že do roku 2025 by obec měla snížit množství komunálního odpadu o 20%, jinak se náklady obce na jeho svoz výrazně zvýší. Jak už jsem vícekrát na jednáních říkala, je nutné věnovat tomuto pozornost a podniknout systematické kroky, které umožní a budou více motivovat občany více třídit.


Eva Jochecová, zastupitelka obce Mokrá-Horákov