Zápis 9. ZO ze dne 12. 3. 2020

17.03.2020

1.   Změna programu, vypuštění bodu č. 12 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek - schváleno

Návrhová komise: Ing. Skotalová, Mgr. Vojtěch

Ověřovatelé zápisu: Brzobohatá, Kolář

Omluven Lazarčík, příchod 18.45


2. Stavební komise

 • Záměr prodeje pč. 666/1 k.ú. Horákov 210m2 - neschváleno
 • Záměr prodeje p.č. 364 k.ú. Horákov 31m2 - schváleno
 • Záměr prodeje p.č. 101 k.ú. Mokrá 36m2 - schváleno
 • Záměr směny pozemku p.č. 491/25 k.ú. Horákov 294m2, p.č. 491/27 k.ú. Mokrá 326 m2, p.č. 492/23 k.ú. Mokrá 71m2, 492/22 64m2 za pozemek p.č. 699 k.ú. Mokrá 267m2, doplatek za 488m2 97 600 Kč - schváleno
 • Záměr směny pozemku p.č. 491/9 k.ú. Horákov 805m2, p.č. 492/31 k.ú. Horákov 274m2 za pozemek p.č. 777/1 k.ú. Horákov 1079m2
 • Prodej pozemku p.č. 243 k.ú. Horákov 37m2,p.č. 245/1 díl A k.ú. Horákov 18m2 za cenu 2 000Kč/m2 celkem za 110 000 Kč schváleno, zdrželi se Barták, Janků
 • Nákup pozemků p.č. 491/12 k.ú. Horákov 418m2, p.č. 491/13 k.ú. Horákov 679m2 za celkovou částku 219 400 Kč schváleno
 • Nákup pozemku p.č. 434/5 k.ú. Horákov 131m2 za 26200 Kč
 • Směna pozemků p.č. 426 k.ú. Horákov 376m2 za 491/14 k.ú. Horákov 105m2 za celkovou částku 275 200 Kč schváleno
 • Nákup pozemku p.č. 491/21 k.ú. Horákov 1034m2 za celkovou částku 206 800 Kč schváleno


3. Rozpočtová opatření ke konci roku 2019 - informace

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o rozpočtovém opatření 6/2019. Příjem dotace na stabilizaci skalní stěny 4 617 100 Kč a příjem z daní 732 900 Kč. V průběhu roku si obec půjčovala tuto částku, tímto krokem se peníze vrátily, rozpočet z minulého roku se nezměnil.


4. Rozpočtové opatření č. 1/2020

 • Příjem dotace na rekonstrukci odborných učeben ZŠ 3.800 000 Kč
 • Dotaz Brzobohatá, Barták - co znamená v kapitole Obecní úřad + SÚ navýšení částky výdajů o 300 000 Kč
 • Vysvětlení starostky - toto navýšení se týká výběrového řízení (probíhá do 20.3.2020) na pozici Referentky/referenta samosprávy obecního úřadu - se zaměřením na veřejné zakázky a dotační management .
 • Dotaz Barták - navýšení výdajů na výstavbu popelnicového domku na sídlišti 300 tis Kč, kde bude domek stát
 • Vysvětlení místostarosty - u sklenářství, domek na popelnice a kontejnery
 • Upravený rozpočet v tuto chvíli je 52.233.200 Kč - navýšení rozpočtu o 4076000 Kč.

Schváleno

PROTI Harašta


5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Bylo schvalováno na prosincovém zastupitelstvu, obsahová stránka byla v pořádku, drobné úpravy dle doporučení ministerstva - vytvoření parcelních čísel veřejných prostranství jak už ve vlastnictví obce, tak ve vlastnictví fyzických či právnických osob.

Schváleno


6. Dodatek č. 3 ke smlouvě o koupi najaté věci - bytová jednotka č. 361/2 v BD Mokrá 361

Jedná se o jeden z obecních bytů, které budou koncem kalendářního roku převedeny do osobního vlastnictví, kde po smrti obou majitelů došlo k nesouladu mezi dědici. Po právním narovnání vztahů dědiců mezi sebou bude následovat podpis dodatku ke smlouvě s obcí, který vyjasní právo pozdějšího přepisu bytu do osobního vlastnictví.

Schváleno


7. Program rozvoje obce Mokrá - Horákov pro období 2020 - 2025. 

Starostka děkuje zastupitelům za přítomnost na veřejném projednání Programu rozvoje obce v mediatéce.

František Pejřil shledává Program nekonkrétní.

Schváleno

PROTI Pejřil

ZDRŽELI SE Harašta, Barták


8. Záměr přístavby ZŠ Mokrá - Horákov - návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z MF ČR

Mgr. Tomáš Pětivlas PhD, ředitel ZŠ Mokrá, informuje zastupitele, že v roce 2022-23 chce Ministerstvo školství do škol prosadit předmět, který se bude jmenovat Technika. Bývalé zázemí dílen je obsazeno družinami, nemáme prostor, kde bychom dílny měli. Proto se loni udělal projekt na přístavbu dílen, povedlo se získat stavební povolení a teď aktuálně je možné získat dotaci. V projektu přístavby jsou dvoje dílny, hudebna (klubovna) s vchodem z venku, aby byla pro potřeby obce, zázemí skladů, zázemí pro nepedagogické pracovníky. Stavbou bude vyřešen i stav spojovacího krčku, dojde k rekonstrukci, v současné době tudy zatéká.

Starostka informuje o možnosti získání 90% dotace na přístavbu ZŠ Mokrá - Horákov, podmínka je, že částka výše dotace musí být profinancována do konce tohoto roku. Jedná se o šibeniční termín, v půlce května bychom mohli vědět, zda dotaci dostaneme. Pokud dotaci nedostaneme, nebude se o projektu dále jednat. V lednu tohoto roku jsme dostali stavební povolení na projekt přístavby, rozšíření stávajících prostor ZŠ Mokrá, a máme velkou šanci dotaci získat.

Tajemník doplňuje, že žádost musí být podána do 15. 3. 2020, dotace musí být prostavěna do konce roku, stavba dokončena do dvou let. K žádosti musí být doloženo pravomocné stavební povolení. Byla uzavřena smlouva s REA Brno na zpracování žádosti o dotaci. Dotace se týká obcí do 3000 obyvatel. Max. částka dotace může být 20mil Kč, náš rozpočet je kolem 16,5 mil bez DPH. O nejvýhodnější nabídce bude rozhodovat zastupitelstvo až po oznámení o obdržení či neobdržení dotace.

Ing. Rubínová má připomínku, že teprve na základě projektu provádění stavby se dá zpracovat podrobný rozpočet stavby. Jedná se o železobetonový skelet, ale předtím předchází přípravné práce. Chybí geologický průzkum. Projekt pro provádění stavby je dobrým podkladem pro to, aby byl zpracovaný kvalitní rozpočet. Pokud není vypracován, mohou vzniknout vícenáklady. Prováděcí projekt by měl být dopracován.

Starostka reaguje, že architekt provedl aktualizaci rozpočtu, není bohužel čas na dopracování prováděcího projektu včetně výkazu výměr, to trvá 3-4 měsíce.

Zastupitelka Rotreklová se přimlouvá za realizaci přístavby, dílny jsou v dnešní době potřeba.

Zastupitel Harašta se dotazuje, zda ve světle dalších plánovaných akcí na obci bude dostatek financí na tento projekt.

Starostka odpovídá kladně.

Schváleno

Zdržela se Rubínová


9. Projekt "Zajištění stabilizace skalní stěny v lokalitě velké zatáčky - křižovatka ke koupališti v Mokré - Horákově" - pověření RO k výběru dodavatele díla.

Zítra (13.3.2020) dojde k otevření elektronického podání nabídek na realizaci druhé části stabilizace skalní stěny. Žádost o pověření rady obce k výběru dodavatele díla a uzavření smlouvy.

Zastupitel Pejřil se dotazuje, proč výběr nedělá výběrová komise.

Starostka odpovídá, že výběrová komise je jmenována radou obce: Jochecová, Kolář, Janků.

Schváleno

Proti Barták, Harašta

Zdržel se Pejřil


10. Návrh na odkup nemovitosti Mokrá 353

Radní Jochecová informuje zastupitele o dalším proběhlém jednání s majitelkou objektu Mokrá 353 paní Bendovou za přítomnosti právníka obce. Ze strany majitelky objektu došlo k částečné změně podmínek odprodeje. Není již nakloněna splátkovému kalendáři s pronájmem, ale upřednostňuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která by měla být podepsána do konce června tohoto roku. Součástí této smlouvy o smlouvě budoucí bude plné a konečné znění smlouvy kupní, která bude podepsána do konce června 2021 společně s úhradou celé částky 9 mil. za objekt.

Dále informuje zastupitele o nově vypracovaném znaleckém posudku na tento objekt, kde je hodnota objektu stanovena na 9 300 000 Kč.

Zastupitel Pejřil žádá, aby rada obce předložila návrh využití objektu.

Zastupitelka Rubínová navrhuje, ať se zastupitelé ještě seznámí s podklady pro koupi, např. novým odborným posudkem a technickým stavem statiky objektu.

Starostka navrhuje pracovní jednání zastupitelstva.

Zastupitelka Skotalová celou věc chápe jako jednorázovou nabídku mít kontrolu nad tímto strategickým místem. Není nutné hned něco budovat, získá se čas ke společné diskusi, jak se tento objekt dále využije.

Zastupitel Harašta vidí jako důležité před odkupem nejdříve specifikovat záměr využití.

Host pan Irajn připomíná, že na využití tohoto objektu již existuje projekt.

Zastupitelka Rubínová znovu shrnuje dostupné informace, které už zastupitelstvo projednávalo v prosinci. Je třeba znát záměr, jak bude naloženo s objektem.

Zatupitel Barták tvrdí, že by se neměl oddělovat záměr koupě objektu a jeho budoucí využití, jedná se o vysokou částku.

Zastupitel Pejřil navrhuje proti usnesení: ZO žádá paní starostku obce ke svolání jednání zastupitelů ve věci možného využití nemovitosti Mokrá 353, včetně pozemku.

Schváleno

Proti Skotalová

Zdrželi se Švehlová, Lazarčík


11. Kontrolní výbor ZO - zápis o provedené kontrole

Starostka konstatuje, že všichni zastupitelé dostali 28.1.2020 závěrečnou zprávu o provedené kontrole prodeje areálu bývalé hlásky. Nepřišel žádný komentář, proto navrhuje usnesení, že zastupitelstvo obce bere na vědomí tuto zprávu.

Zastupitel Pejřil se chce ke zprávě vyjádřit.

Zastupitelka Rubínová vyzývá předsedu kontrolního výboru k přednesení závěru zprávy.

Zastupitel Vojtěch děkuje členům kontrolního výboru panu Zahrádkovi a Hlásenskému za čas a úsilí, které zprávě věnovali. Podává závěrečnou zprávu o provedené kontrole prodeje areálu bývalé vojenské hlásky.

Přednáší závěrečnou zprávu: Po prozkoumání dostupných materiálů vypracoval KV zprávu, ve které vybral a shrnul nejdůležitější údaje týkající se prodeje vojenské hlásky.

KV nalezl následující nedostatky či pochybení:

 • Neprezentování doporučení právníka obce ZO ohledně majetkových poměrů kupujícího a opačné doporučení RO
 • Nedostatečná propagace záměru prodeje
 • Neprezentování nabídky společnosti RENATA na pronájem areálu
 • Absence sankcí z neplnění vizí uvedených ve smlouvě, přestože byly zastupitelům ve smlouvě slibovány
 • Snížení závazku využití objektu z 20 na 10 let

Zastupitelka Rubínová má dotazy ke zprávě, žádá jejich zodpovězení.

1) V rámci výběrového řízení na kupce Vojenské hlásky nebyla posuzována pouze cenová nabídka, ale i budoucí využití území vojenské Hlásky. Zvítězila firma Moravské Málkovice cenou až druhou v pořadí, 5 mil. korun s projektem na využití Vojenské Hlásky. Projekt zahrnoval lanovku, muzeum s vojenskou technikou, informační centrum, útulnu pro turisty, inline trasy, lanové centrum, paintball, airsoft. Na 18. jednání ZO v roce 2013 výše uvedený projekt prezentovala firma Moravské Málkovice formou studie. Přislíbené investice by se mohly vyšplhat k částce i okolo 100 mil.

Žádost na podání vysvětlení bývalých členů rady ( starostka Ing. Barbora Švehlová, pan radní Drápal), proč prosazovali prodej vojenské hlásky firmě Moravské Málkovice, když jim bylo známo z e- mailu Mgr. Čecha ze dne 16.9.2014, že firma, která byla vybrána jako kupec areálu vojenské hlásky se svým projektem nevlastní žádný majetek a nebude pravděpodobně schopná zajistit budoucí investici, kterou prezentovala pří podání nabídky. Prodej ze strany radních byl podpořen e- mailem všem zastupitelům ze dne 22.9.2014.

Zastupitelka Rotreklová se dotazuje, zda paní Rubínová byla v té době v zastupitelstvu a proč tedy nepodala svůj dotaz tehdy?

Zastupitelka Rubínová odpovídá, že nevěděla o zprávě právníka a jeho vyhodnocení majetkových poměrů firmy Moravské Málkovice.

Zastupitel Barták podotýká, že meil o majetkových poměrech dostala jen rada obce.

Zastupitel Drápal vysvětluje, že se hledalo využití pracovních prostor z hlediska vytížení Horákova, komunikace, tenhle projekt se radě líbil nejvíc. To je důvod, proč ho prosazovali.

Brzobohatá namítá, že jde o to, že se zastupitelům nedostala do ruky zpráva právníka.

Radní Drápal namítá, že by měl tento dotaz směřovat na bývalého starostu, proč se zpráva nedostala zastupitelům, protože on osobně zprávu od právníka do ruky nedostal.

Zastupitel Barták poukazuje na to, že v příloze 12. je uvedena adresa, komu byla zpráva poslána a to jsou starosta a místostarosta, Drápal, Deferová, Švehlová to znamená, že zprávu dostali jen členové rady obce.

Radní Drápal odpovídá, že členové rady obce nemají za povinnost zprávu poslat dál zastupitelům.

Zastupitel Barták upřesňuje, že dotaz zastupitelky Rubínové zní tak, že rada dostala e-mail od právníka, ve kterém stojí, že obec prodává majetek v hodnotě 95 mil a prodává ho za 5 mil firmě, která má mnohamilionové dluhy a nevlastní žádný majetek.To bylo 16.9. a 22.6. přišla zastupitelům zpráva od pana Drápala, kde přesvědčuje zastupitele, jak je pro obec výhodné prodat této firmě, jinou firmu na to neseženeme a zaváhali bychom, kdybychom to neprodali.

Zastupitelka Rotreklová podotýká, že to bylo podloženo důkazy těch, kteří znali terén.

Radní Drápal argumentuje, že jeho email nebyl přesvědčovací a byl to jen názor na tenhle prodej.

Zastupitelka Brzobohatá se znovu dotazuje, proč nedali zastupitelům email od právníka

Starostka odpovídá, že proběhla pracovní jednání zastupitelstva, všichni mohli o věcech diskutovat.

Zastupitelka Rotreklová odchází z jednání s tím, že pokud půjde celá věc k soudu, přihlásí se jako svědkyně.

Radní Drápal tvrdí, že rozesílání podkladů nemá na starosti řadový radní.

Host Matyáš Charvát vznáší dotaz na radního Drápala: Když bylo ze strany právníka obce Mgr. Čecha vzneseno upozornění, že firma disponuje dluhy, tato informace vám byla dána na vědomí a následně šla ze strany obce k zastupitelům informace, která měla popsat důvody prodeje. Proč vyhodnocení majetkových poměrů kupujícího právníkem obce nebyla obsahem, proč byly zmíněny jiné věci a ne zrovna tato podstatná věc.

Radní Drápal odpovídá, že firma, která hlásku koupila má vše uhrazené, nemá žádný dluh k obci, je solventní, své závazky splnila a na hlásce buduje to, k čemu se ve smlouvě zavázala. To, když právník něco zjistí, jestli je to pravda nebo není, nemůže posoudit.

Host Matyáš Charvát: To byla pro vás irelevantní informace.

Zastupitelka Brzobohatá nerozumí tomu, že právník pro obec dělal všechny věci, tak proč by mu rada obce zrovna teď nevěřila.

Radní Drápal tvrdí, že to nebyla zásadní informace.

Zastupitelka Skotalová poznamenává, že je to osm let zpátky, uzavřená záležitost.

Radní Drápal doplňuje, že se jedná o informaci vytrženou z kontextu, firma má společnosti dvě, majetek mají a větší majetek mají v druhé společnosti, právník doporučoval, aby se smlouva uzavřela s druhou společností, ne s Energie Málkovice, a která dokáže ručit ještě větším majetkem než Energie Málkovice.

2) V e-mailu všem zastupitelům ze dne 22.9.2014 bylo napsáno, že kupující přistoupil na tvrdé smluvní podmínky k účelu užívání areálu na 20 let a zákazu zcizení jako věcné právo v katastru nemovitostí na 10 let.

V návrhu smlouvy s kupujícím z roku 2014 je uvedeno. Čl 5.2. Kupující se zavazuje, že bude nemovitost po dobu 20 let od nabytí vlastnického práva k nemovitosti výhradně užívat k účelu dle předchozího odstavce.

V návrhu smlouvy z roku 2016 byl tento závazek snížen na 10 let.

Žádost na podání vysvětlení, proč byl ve smlouvě snížen závazek využití objektu z 20 na 10 let (členové vedení obce v roce 2016 - místostarosta pan Michal Janků, radní pan Oldřich Drápal).

Radního Drápala, pokud si dobře pamatuje, začátkem roku 2015 kontaktoval RO právník obce s tím, že se jedná o požadavek kupujícího. Následně pracovní jednání k vysvětlení těchto důvodů, kde kupující sdělil, že tento požadavek je nepřekročitelný pro jeho banku, která odkup financovala, a tak jak ho nastínil, ho chce předložit zastupitelům ke schválení. Následovalo pracovní jednání zastupitelů obce, kdy byl přítomen právník obce a na všechny tyto dotazy odpovídal.

Rubínová - zastupitelé, kteří hlasovali "pro" přistoupili na návrh kupujícího.

Místostarosta Janků namítá, že ve vedení v té době byl i zastupitel Barták a mohl by také podávat vysvětlení. Janků se při hlasování zdržel a osobně na žádnou z otázek odpovídat nebude, a pokud má někdo pocit, že byl porušen zákon, ať podá žádost k prošetření orgánům činným v trestním řízení. Nejsme tu od toho, abychom se pranýřovali a dělali hon na čarodějnice. Připadá mu to celé zbytečné a absurdní.

3) Ve znaleckém posudku s oceněním areálu vojenské Hlásky ze dne 6.12.2015, který byl zaslán zastupitelům dne 24.4.2016 byly zadány demolice stávajících objektů.

Žádost na vysvětlení, proč ve znaleckém posudku na prodej Hlásky byly zadány demolice stávajících objektů bez jakéhokoliv nového záměru na využití vojenského areálu, kterým byly demolice podmíněny. ( členové vedení obce -místostarosta pan Michal Janků, radní pan Drápal).

Radní Drápal odpovídá, že zastupitelstvo požadovalo vyčíslení ceny zdemolovaných vyčištěných pozemků.

4) Zápis z 27. jednání ZO 30.9.2014 - na dotaz Ing. Rubínové jak bude hlídáno dodržení záměru, který je dán ve smlouvě a jaké sankce budou za jeho nedodržení se vyjádřil na zastupitelstvu právník obce JUDr. Ptáček. Účelovost je výslovně vymezena ve smlouvě a podmínky si stanovila obec. A je tu i ochrana obce - následný odprodej a nedodržení projektu. Není vyloučeno, aby se konkrétní projekt připojil ke smlouvě, až bude vytvořen a doplnit ho nad rámec smlouvy."

Zápis z 13. jednání ZO 28.6.2016 odsouhlasení prodeje vojenského areálu Hláska pan Drápal shrnul celou historii záměru prodeje vojenské hlásky včetně jednání s jednotlivými zájemci o návrzích kupních smluv, dále o možnostech využití prostor z hlediska zájmů obce a územního plánu obce, možnostech a zárukách naplnění slíbené vize (využití viz. studie) a prodejních cenách tohoto obecního majetku."

Žádost o podání vysvětlení proč ve smlouvě a ani nad rámec smlouvy není nikde přiložen dokument (např. studie), kterým by vznikla záruka, že firma Moravské Málkovice bude provozovat a investovat v areálu Hlásky dle nabídky, která byla vybrána jako nejvýhodnější projekt zastupitelstvem na jednání ZO 24.9.2013. Ve smlouvě s kupujícím nejsou zakotveny žádné záruky pro obec k naplnění z výběrového kritéria na kupce vojenské Hlásky. (členové vedení obce - místostarosta Michal Janků, pan Drápal, pan Barták).

Radní Drápal odpovídá, že historii shrnul, protože u ní byl celou dobu, aby bylo jasné všem, co se za tu dobu dojednalo, složité pronájmy, záměry využití, vize, studie, vše bylo shrnuto tak, aby zastupitelé věděli, o čem hlasují. Smlouvu měli zastupitelé připravenou. Nejdůležitějším bodem vymezení účelovosti je to, že zastupitelstvo rozhodlo, co tam bude a na to schválilo změnu územního plánu. Ta garantuje to, že tam nebude nic jiného než sportovně- rekreační areál. Ta přesahuje i těch deset nebo dvacet let, co jsou specifikované ve smlouvě. To bylo schváleno nadstandardně nad rámec smlouvy.

František Pejřil děkuje kontrolnímu výboru za shrnutí informací o prodeji Vojenské hlásky na katastru obce Horákov firmě Energie Moravské Málkovice. Přípravu na prodej, či pronájem, tak rozsáhlého obecního majetku - 80tis m2 je nutné odpovědně zvážit a připravit. V době prodeje byl pozemek veden v územním plánu - občanská vybavenost. Cena pozemku více než 20mil. Kč. Změnou územního plánu - impuls podává ZO - na stavební pozemek, představuje bývalá Vojenská hláska finanční hodnotu 160mil. Kč. Při prodeji 2000 Kč/m2. Pozemek bývalé Vojenské hlásky byl prodán podle zprávy Kontrolního výboru za 5 mil. Kč. Jeden metr čtvereční byl tedy prodán za 62 Kč 50 haléřů. Návrh bývalé zastupitelky paní Martiny Klinkovské - pronájem firmě RENATA za 250 000Kč ročně nebyl ani prodiskutován, ani se o něm nehlasovalo. Zastupitelstvo má obecní majetek spravovat a nakládat s ním opatrněji a úzkostlivěji než se svým majetkem. Když proděláš ze svého, je to Tvoje škoda. Když promarníš majetek obce, ztratíš čest.

František Pejřil navrhuje usnesení:

 • Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce: Vypovězení, zrušení kupních smluv mezi obcí Mokrá - Horákov a obchodní společností Energie M.M., s.r.o. ze dne 28.6.2016. Důvod: neplnění smlouvy.

Zastupitelka Skotalová namítá, že tato kauza byla řešena policií ČR, v závěru neshledala žádné pochybení. Osobně necítila žádný tlak nikoho, při prodávání těchto pozemků.

Starostka měla pocit, že šlo o to, aby na Hlásce nevyrostl satelit. Můžeme být rádi, že výstavba tam nevyrostla. Nic špatného se tam neděje.

Diskuse k hlasování o navrženém usnesení panem Pejřilem

Zastupitel Harašta se dotazuje, zda je ve smlouvě něco, co bylo porušeno ze strany kupujícího?

Zastupitel Pejřil odpovídá, že zastupitelé chtěli mermomocí prodat hlásku. Z toho co četl, z kontrolní komise si myslí, že bylo prošustrováno ohromné množství peněz.

Zastupitel Barták se ptá, zda je zrušení smlouvy právně vymahatelné.

Zastupitel Pejřil odpovídá, že pokud vedení obce vyvine takové úsilí, také vyvinulo při prodeji hlásky, skončí to dobře a získá se spousta peněz pro obec.

Kronikářku Michaelu Strakovou zajímá část areálu pod fotovoltaickou elektrárnou, jestli i to nebylo prodáno pod cenou panu Novotnému. Když to tam vznikalo, proč ji tam tenkrát nepostavila obec. (myšleno, když byl starostou p. Pejřil)

Zastupitelka Rubínová doplňuje, že pan Novotný měl tuto část pronajatou. Areál mu byl prodán za částku, kterou by doplatil na nájmu.

Radní Drápal oponuje, že areál byl prodán za částku nájmu plus pozemky. Areál sebou nesl spoustu problémů ze špatných pronájmů.

Jochecová se vrací k doporučení kontrolního výboru a apeluje na vedení, aby byly zasílány zastupitelům zápisy z rady obce, ne pouze nicneříkající usnesení.

Hlasování o protinávrhu pana Pejřila

PRO Harašta, Pejřil, Rubínová

PROTI Skotalová, Kolář

ZDRŽELI SE Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Jochecová, Urbánek, Švehlová, Janků, Lazarčík, Drápal

Zastupitel Harašta konstatuje, že hláska se prodala pod cenou a ptá se, jaká se přijmou opatření k tomu, aby se taková situace neopakovala.

Starostka odpovídá, že vedení obce bere doporučení kontrolního výboru vážně.

Radní Urbánek podotýká, že nechce řešit něco, co se dělo před 5ti až 20ti lety a u čeho nebyl, zdrží se hlasování, nebyl u žádného jednání.

Starostka přednáší návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o prodeji vojenské hlásky.

Pro: Kolář, Švehlová, Skotalová, Lazarčík, Vojtěch, Drápal, Urbánek

Zdrželi se: Janků, Jochecová, Brzobohatá, Rubínová, Harašta, Barták

Pejřil nepřítomen


12. Směrnice č. 1/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu financovaných z rozpočtu obce Mokrá - Horákov

Staženo z programu


13. Informace starostky obce

 • Začátkem dubna vyjde Zpravodaj
 • 4.4. 2020 zve všechny na akci Ukliďme svět
 • Pochvala pracovní skupině za zvládnutí péče o komunikace v zimním období a výsadbu stromů na Skalce
 • Obec podala žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova pro knihovnu, hasiče a na techniku pro pracovní skupinu
 • Reaguje na dopis Matyáše Charváta ohledně kritického stavu dvou míst svodidel na příjezdové komunikace do Mokré a informuje o svých jednáních v tomto směru se Správou a údržbou silnic

Informace místostarosty

 • Dojde k uzavření smlouvy o propachtování koupaliště novému nájemníkovi
 • Probíhají práce na příjezdovém chodníku uvnitř areálu DPS v Horákově (cena 181tis. bez DPH)
 • Pracuje se na realizaci parkoviště u zadního vchodu do školky
 • Žádá se o stavební povolení na opravu vozovky k požární zbrojnici


14. Diskuze

Ing. Skotalová děkuje starostce za včasné zaslání podkladů na zastupitelstvo obce

Zastupitelka Ivana Brzobohatá se dotazuje, zda nedošlo k přehodnocení realizace pietního aktu ku příležitosti 75. výroční okupace, byla ochotná ve spolupráci se ZŠ se o to postarat

 • Starostka - připomínka výročí bude po dohodě s kronikářkou ve Zpravodaji, komunistická strana neprojevila zájem ani nenapsala žádný článek do Zpravodaje

Stanislav Jančík (vystupuje i jménem Luďka Šmerdy) se dotazuje na Pravidla pro rozvoj obce. Každý, kdo v Mokré - Horákově chce postavit dům, musí zaplatit 80tis. Kč. Tvrdí, že nedostane nic od obce, ve smlouvě nejsou žádné záruky ze strany obce. Pravidla mají platit pro všechny, bez výjimky. Výjimku mají ti, kteří před 1.10.2019 byli ve stavebním řízení. V dnešní době předtím, než požádáte o stavební povolení, musíte podat žádost na Odbor územního plánování do Šlapanic, kde vyřízení žádosti trvá 10měsíců, pak musíte získat všechna ostatní stanoviska - hasiči, elektrárny atd. a pak teprve žádáte o stavební povolení. V době, kdy člověk už proinvestuje spoustu peněz pan Jančík zjistil, že obec zavedla poplatek 80tis. za nic. Argumenty obce byly, že kdokoliv bude chtít stavět už o tom poplatku ví. Pan Jančík o tom nevěděl, tvrdí, že to nemohl vědět. Měl informaci, že všichni o Pravidlech ví a všichni s nimi souhlasí. Ptal se několika zastupitelů i na částku, která se má platit a byla pro něj překvapivá jejich odpověď, že to neví a že si mysleli, že se Pravidla týkají pouze developerských projektů. Pan Jančík dělal průzkum na sociálních sítích, lidé o Pravidlech nevědí, obec nedostatečně informuje občany.

Starostka reaguje, že obec je soused, parcela pana Jančíka sousedí s obecním pozemkem, využívá obecní pozemek k přístupu na svůj pozemek. Pan Jančík argumentuje, že každý jezdí na svůj pozemek přes obecní pozemky.

Rubínová shrnuje, proč Pravidla vznikla. V roce 2018 byl schválen nový územní plán na příštích 20 let, v němž byly do výstavby zařazeny nejen celistvé celky území, ale i poměrně velká část pozemků, které byly napojeny na stávající výstavbu, aby místní mohli stavět na svých zahradách. Výstavba na těch největších pozemcích určených pro výstavbu (jedná se o území za kotelnou) je podmíněna schválením regulačních plánů za účasti obce, které bude podmíněno smlouvou s obcí. Obec nabízí budoucím obyvatelům poměrně nadstandartní podmínky občanské vybavenosti, potřebuje tuto občanskou vybavenost doplňovat a obnovovat. Nejedná se jen o školy a školky, ale i o parkoviště, komunikace, zdravotní středisko, vodovodní síť místní, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení. Ke zhotovení Pravidel jsme přistoupili po příkladu dalších obcí v regionu. Budoucí stavebník přispěje obci na rozvoj této infrastruktury. Pravidla pro výstavbu v obci platí od 1.10.2019. Kdo si před tímto termínem požádal o stavební povolení, pro ty Pravidla neplatí. Pokud si požádáte po tomto termínu, nezlobte se, ale měl byste tato pravidla už dodržovat. Prostudujte si dokumenty na webových stránkách.

Pan Jančík namítá, že momentálně platí těch 80tis. Kč 3 občané Mokré.

Zastupitel Pejřil přiznává, že nedával na projednáních dobře pozor a myslel si, že je to poplatek pouze pro developery. Bylo by nespravedlivé, kdyby to nebylo pro všechny. Částka mu přijde vysoká, v okolních obcích to takhle funguje taky. Navrhuje snížit částku.

Starostka konstatuje, že věc byla prodiskutována na dvou pracovních schůzkách zastupitelstva, byl prostor pro otázky a diskusi.

Host Hlásenský konstatuje, že to je výsledek schváleného územního plánu, kde se zjistilo, že obec na rozvoj nebude mít dost peněz. Nebyla udělána dostatečná finanční analýza dopadu velkého přírůstku obyvatelstva na obec.

Starostka poukazuje na to, že pověřená vypracováním územního plánu byla Ing. Rubínová.

Zastupitelka Rubínová vysvětluje, že je pro rozvoj obce, ale je třeba zajistit připravenost obce na nápor lidí, kteří se sem nastěhují.

Host Jančík konstatuje, že se pořád říká, že je to opatření proti developerům, ale není to tak. Je to opatření k tomu, aby developeři dali obci peníze, ale je to také opatření k tomu, aby tady nestavěli obyčejní lidé.

Starostka ukončuje jednání s informací, že to nebylo bezhlavé rozhodnutí, předcházelo mu několik jednání a bylo uvážené.

Zastupitelka Rubínová chválí paní starostku, že vede jednání s každým stavebníkem, snaží se lidi seznámit s Pravidly, je vytrvalá ve svém snažení a děkuje jí, že to dělá.

Radní Drápal poznamenává, že souhlasí, že chyba byla na počátku jednání při zřizování územního plánu, kdy zastupitelé dali příliš velkou důvěru v Ing. Rubínovou.

Jochecová poznamenává, že Pravidla byla schválena jako novinka, jako nástřel, který bude dle potřeby možné upravovat. Navrhuje znovu projednání této záležitosti na nadcházející pracovní schůzce zastupitelstva.

15. Závěr