Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

02.07.2020

Dne 29. června 2020 od 18.00 proběhlo 12. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Na zasedání bylo přítomno 13 z 15 zastupitelů obce. Omluveni byli zastupitel Urbánek a zastupitelka mgr. Jochecová. 

Místostarosta Janků omluven na část zasedání. Přichází v 18:35.

Na programu zasedání bylo 14 bodů programu. Byl přidán bod "12. Veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Mokrá-Horákov, výměna kotlů" - výběr dodavatele, smlouva o dílo".


1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky.

Návrhová komise: Kolář, Vojtěch

Jednomyslně schváleno.


Ověřovatelé zápisu: Harašta, Pejřil

Schváleno. Proti: Harašta


Hlasování o přidání bodu "12. Veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Mokrá-Horákov, výměna kotlů" - výběr dodavatele, smlouva o dílo"

Jednomyslně schváleno.2. Stavební a dopravní komise - doporučen 1 prodej pozemku pod chatou v Líchách - 18m2

Jednomyslně schváleno.3. Závěrečný účet obce Mokrá-Horákov za rok 2019 

K nahlednutí na stánkách obce Mokrá-Horákov - Závěrečný účet_2019

Jednomyslně schváleno.4. Schválení účetní závěrky obce Mokrá-Horákov za rok 2019

Jednomyslně schváleno.5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Mokrá-Horákov s AP Stomatologie, s.r.o. 

Uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci s AP Stomatologie, s.r.o. Jedná se o nákup zubařské soupravy (zubařské křeslo + příslušenství) v celkové hodnotě 1.7 mil. Kč do druhé zubařské ordinace.

Schváleno. Proti: Barták6. Smlouva o poskytnutí finančního daru s Českomoravským cementem, a.s.

Českomoravským cementem, a.s. se zavazuje, že poskytne obci Mokrá-Horákov finanční dar ve výši 250 tis. Kč. Hlasování o podpisu darovací smlouvy.

Jednomyslně schváleno.7. Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočet se navyšuje o 250 tis. Kč. Příjmy se navyšují o 250 tis. Kč. Výdaje se navyšují o 250 tis. Kč. 

Upravený rozpočet je po rozpočtovém opatření 54 683 200,- Kč.

Jednomyslně schváleno.8. Odměny členům zastupitelstva obce

Rada obce podává návrh na mimořádnou odměnu paní starostce Ing. Švehlové a panu místostarostovi Janků ve výši 1 měsíční odměny.

Proběhla diskuse.

Zastupitelka Ing. Rubínová nezpochybňuje zásluhy navržených. Myslí si ale, že vzhledem k situaci není období na to, aby obec mohla dávat nějaké odměny.

Starostka Ing. Švehlová a navrhuje snížení mimořádné odměny na 1/2 měsíční odměny.

Zastupitel Pejřil považuje zařazení tohoto bodu za smutné a nešťastné. Doporučuje Radě obce stažení tohoto bodu.

Zastupitel Harašta vyjádřil negativní stanovisko.


Hlasování o mimořádné odměně starostce Ing. Švehlové

Pro: Drápal, Skotalová, Kolář, Rotreklová

Proti: Rubínová, Pejřil, Brzobohatá, Barták, Harašta

Zdržel se: Švehlová, Janků, Lazarčík, Vojtěch


Hlasování o mimořádné odměně místostarostovi Janků

Pro: Drápal, Skotalová, Kolář, Rotreklová

Proti: Rubínová, Pejřil, Brzobohatá, Barták,Harašta, Janků

Zdržel se: Švehlová, Lazarčík, Vojtěch9. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a neuvolněným členem zastupitelstva obce

Starostka Ing. Švehlová referuje o výběrovém řízení na pozici referent/referentka samosprávy obecního úřadu. Přihlásila se paní zastupitelka Ing. Skotalová. Vyhrála výběrové řízení.

Zastupitelka Brzobohatá říká, že nezaregistrovala informaci o výběrovém řízení.

Tajemník Charvát uvádí, že nabídka byla zveřejněna nejen na stránkách obce ale i v okolních obcích - Šlapanice, Rousínov, atd.

Starostka ing. Švehlová uvádí, že se na výběrové řízení přihlásily 2 uchazečky. Následně, jedna z nich odstoupila.

Zastupitel Drápal říká, že nabídka byla sdílena na stránce obecního Facebooku dne 13.3.2020.


Hlasovaní zda zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem pracovního-právního poměru mezi obcí Mokrá-Horákov a zastupitelkou ing. Skotalovou.

Pro: většina

Proti: Harašta

Zdržel se: Barták, Brzobohatá, Skotalová


10. Žádost Ludislava Harašty, člena zastupitelstva obce k bodu programu č. 11 z 9. zastupitelstva obce

Starostka Ing. Švehlová uvádí, že při osobní schůzce se zastupitelem Haraštou prošli kupní smlouvu a nenašli žádný rozpor se stávající situací na hlásce. 

Starostka navrhuje usnesení, aby zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor, aby porovnal podmínky kupní smlouvy uzavřené s Energie MM se stávajícím stavem hlásky v Horákově.

Proběhla diskuse.

Zastupitel Harašta žádá jasnou odpověď zda se podmínky smlouvy porušují nebo neporušují. Dále uvádí, že mu starostka zaslala odpověď současných majitelů. Ti si stěžují na kontrolní výbor a uvádí, že zpráva obsahuje řadu nepravdivých informací.

Zastupitelka Ing. Rubínová navrhuje, aby současný majitel hlásky podal obci nějakou zprávu, co tam provozují. A dále seznámit zastupitelstvo s investičním záměrem a harmonogramem, co na hlásce budou provozovat. Zaslat obci oficiální zprávu, podle které by se dalo kontrolovat plnění.

Zastupitel Drápal, říká, že Rada obce požádala současné majitele o článek do zpravodaje.

Člen kontrolního výboru Ing. Zahrádka se ptá, co konkrétně má kontrolní výbor na hlásce kontrolovat, když kupní smlouva žádné závazky stávajícího majitele neuvádí.

Dále se pan Zahrádka ptá, zda existuje vyjádření společnosti Energie MM ke zprávě kontrolního výboru, která nebyla určena pro veřejnost.

Zastupitel Drápal, říká, že Energie MM reagovala na základě zápisu sdružení Jinak z 9. jednání zastupitelstva.

(Pozn. autora: Zápis z 9. jednání zastupitelstva není oficiálním dokumentem obce Mokrá-Horákov)

Pan Charvát upozorňuje zastupitelstvo, že doposud nevzalo zprávu kontrolního výboru na vědomí. Doporučuje vzít tuto zprávu na vědomí. Tím dojde ke zveřejnění zprávy. Dále uvádí, že pokud tato zpráva byla poskytnuta Energie MM, tak se jedná o porušení pravidel. Nedošlo totiž k vzetí na vědomí a není to veřejný dokument.

Zastupitel Pejřil navrhuje vzít zprávu na vědomí. Dále navrhuje usnesení: "Zastupitelstvo obce neshledává zásadní pochybení v odprodeji bývalé vojenské hlásky."


Hlasování o vzetí na vědomí zprávy kontrolního výboru o prodeji areálu vojenské hlásky v Horákově:

Pro: většina

Zdržel se: Brzobohatá, Harašta, Barták


Zastupitelka Ing. Skotalová se ptá, zda tam jsou méně zásadní pochybení.

Zastupitel Pejřil upřesňuje slovo "zásadní": "Zásadní jsou cena prodeje, tlak na prodej, atd."

Zastupitel Harašta má připomínku, že ve smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím není žádná podmínka, na jejichž základě firma vyhrála výběrové řízení.


Hlasování o usnesení : "Zastupitelstvo obce neshledává zásadní pochybení v odprodeji bývalé vojenské hlásky na základě zprávy kontrolního výboru."

Pro: Drápal, Švehlová, Skotalová, Rotreklová

Proti: Pejřil, Rubínová, Brzobohatá, Barták, Harašta

Zdržel se: Janků, Kolář, Lazarčík, Vojtěch


11. Žádost Františka Pejřila, člena zastupitelstva obce na snížení finančního příspěvku investora dle Zásad rozvoje území obce Mokrá-Horákov

Zastupitel Pejřil navrhuje snížení finančního příspěvku investora na bytový záměr na 2 tis. za m2, nad 75 m2 na 4 tis. za m2, nebytový na 1 tis. za m2.

Zastupitel Harašta navrhuje, aby poplatek zůstal stejný a manželům/občanům do 30 let byl poplatek odpuštěn.

Zastupitelka Rubínová říká zastupitelům, aby se realisticky podívali na územní plán obce. Říká: "Zahrad, které se takto zastaví je třeba 10. Ale velkých ploch, kde se budou stavět rodinné domy je daleko víc. Tam bude potřeba pro rozvoj obce ten příspěvek."

Zastupitelka Rotreklová navrhuje zrevidovat výši finančního příspěvku po roční platnosti.

Starostka Ing. Švehlová navrhuje vyhodnotit finanční příspěvek na pracovní jednání začátkem roku 2021.


Hlasování o usnesení zastupitele Pejřila:

Pro: Pejřil

Proti: Rubínová, Vojtěch, Brzobohatá, Skotalová, Rotreklová, Kolář, Švehlová

Zdržel se: Janků, Drápal, Lazarčík, Harašta, Barták12. Veřejná zakázka malého rozsahu "ZŠ Mokrá-Horákov, výměna kotlů" - výběr dodavatele, smlouva o dílo

Starostka Ing. Švehlová referuje o výběrovém řízení, které proběhlo v pátek. Obec obdržela 6 nabídek.

Vítězná nabídka: Avos Vyškov s.r.o. - cena 1 126 927,38 Kč


Hlasování o uzavření smlouvy s Avos Vyškov s.r.o.:

Jednomyslně schváleno.


13. Informace starostky obce 


 • Stavba - Přístavba ZŠ byla zahájena ve středu 24.6.2020, za účasti TDI, provádějící firmy, starostky, místostarosty, ředitele ZŠ a školníků, dalších. Kontrolní den bude v pátek 3.7.2020
 • Z důvodu úrazu (prac. neschopnosti) vedoucího pracovní skupiny, bude vedoucího skupiny zastupovat jeho zástupce. V případě nutnosti doplní  pracovní skupinu při důležitých úkolech místostarosta
 • Ve středu 24.6.2020 proběhlo v MŠ pasování předškoláků. V pátek 26.6. bylo ukončení školního roku a rozloučení s předškoláky. Obě akce proběhly za aktivní účasti starostky
 • Ve středu paní starostka s panem tajemníkem, právničkou a zubaři měli schůzku, kde byla dopracovaná veřejnoprávní smlouva, která byla RO předložena a bude ji schvalovat ZO
 • V pondělí paní starostka osobně dovezla do Prahy na ministerstvo financí  požadované doklady k dotaci přístavby ZŠ
 • V úterý 30.6.2020 bude valná hromada Svazku Šlapanicko. Paní starostka se dané akce zúčastní
 • Byly poptány články do Zpravodaje 2/2020
 • Stále se průběžně kontroluje stavba komunikace a inženýrských sítí na Kopaninách. Proběhla schůzka za účasti stavebního úřadu, Policie ČR a developera. Obec má dle plánovací smlouvy komunikaci po kolaudaci převzít
 • Paní starostka provádí kontrolu dvou staveb E-ONu na Příhoně a v ulici K sídlišti. Řeší se následná obnova povrchů po zásahu a uvedení do původního stavu
 • V úterý byla na úřadě kontrola z archivu Rajhrad. Obec čeká vypracování skartačního řádu a elektronická skartace dokumentů úřadu
 • Realizace parkoviště u MŠ proběhne během léta.
 • Pochvala hasičům za zásah u požáru v areálu Cementárny.
 • Prezentace vyjádření Krajského úřadu. Zastupitelka Brzobohatá je ve střetu zájmů při vykonávání služby Czech Pointu. Služba ověřování listin na Czech Pointu na knihovně nebude nadále vykonávána.


14. Diskuse

Zastupitelka Ing. Rubínová děkuje obci za umožnění uskutečnění orientačních závodů na Skalce dne 24.6.2020.

Pan Irajn se ptá, kdo byl členem výběrové komise prodeje hlásky a kdo podepsal kupní smlouvu.

Starostka Ing. Švehlová říká, že kupní smlouvu podepsal pan starosta Ryšánek na základě pověření zastupitelstvem obce Mokrá-Horákov. Zastupitelstvo vybralo vítěze.

Pan Charvát, říká, že výběrová komise pro veřejné zakázky není v těchto případech povinná. Je to poradní orgán a obvykle funguje pro zastupitelstva od 21 a více členů.

Zastupitel Pejřil říká: "Při hlasování o prodeji hlásky bylo 8 zastupitelů pro, což je minimum. Teď proběhlo hlasování o tom zásadním pochybení a většina členů zastupitelstva si myslí, že k pochybení došlo."15. Závěr

Starostka Ing. Švehlová děkuje všem zúčastněným a uzavírá zasedání zastupitelstva.