Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

11.10.2020

Dne 29. září 2020 od 18.00 proběhlo 13. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Na zasedání bylo přítomno všech 15 zastupitelů obce Mokrá-Horákov.

Na programu zasedání bylo 8 bodů programu. Přinášíme vám výpis nejdůležitějších usnesení.

1. Zahájení, slib nového člena zastupitelstva obce, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky, schválení zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva obce.

Novým členem zastupitelstva obce se stává Ing. Vojtěch Rejnuš (KDU-ČSL) za odstupující Paedr. Elišku Rotreklovou (zůstává předsedkyní sociální komise).

Návrh programu jednání - zastupitelka Ivana Brzobohatá žádala o doplnění programu bodem - Změna jednacího řádu ZO Mokrá - Horákov. Rada obce nesouhlasí a nedoporučuje doplnění bodu.

Změna jednacího řádu navrhuje svolávat zastupitelstva nejméně jedenkrát za dva měsíce - změna oproti stávajícím třem měsícům. Argumentem je zejména délka jednání (obsáhlý program bodů) a tendence krátit diskuzi k jednotlivým bodům z časových důvodů.

Tento bod nebyl zařazen na stávající jednání, odsunuto na příští schůzi Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov.


2. Stavební a dopravní komise

 • záměr prodeje obecního pozemku 572 k.ú. Horákov 59m2                  Pro: většina                                                                                          Zdržel se: Harašta, Lazarčík                                                          Schváleno
 • schválená směna pozemku pod hřištěm 777/11 k.ú. Horákov 1079m2  Jednomyslně schváleno. 
 • smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - Obec Mokrá - Horákov nabývá pozemek parcelní číslo 454/1 k.ú. Mokrá u Brna (jedná se o komunikaci)                                                    Jednomyslně schváleno. 


3. Návrh na rozpočtové opatření č. 4/2020

  1. Navýšení rozpočtu o 5 585 900 Kč, výše upraveného rozpočtu 60 269 100 Kč. Kompenzace od státu z důvodu koronavirové krize          3 448 800 Kč. Zúčtování dotace pro MŠ, přístavbu dílen v ZŠ, JMK dotace na skalní stěnu, výměna kotlů ZŠ atd.                                          Pro: většina                                                                                          Proti:  Pejřil

   Zdržel se: Rubínová

   Schváleno                                                                                                        

  2. Schválení přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace na a přístavbu dílen ZŠ                                                                                              Jednomyslně schváleno.                                                                                

  3. Schválení přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace na zajištění stabilizace skalní stěny z Ministerstva životního prostředí                    Pejřil: skalní stěna mu přijde finančně nadhodnocená a příliš zdlouhavá a nebude pro ni dále hlasovat                                              Pro: většina                                                                                        Proti: Barták                                                                                              Zdržel se: Pejřil                                                                              Schváleno              


4. Bytový dům Mokrá č. p. 361

Starostka informuje, že k tomuto bodu proběhly již dvě pracovní schůzky zastupitelstva obce a jednání Rady obce s nájemníky bytového domu.

Návrh usnesení:

A) ZO pověřuje RO přípravou nájemních smluv a s následným jednáním s uživateli bytových jednotek Mokrá 361 o jejich uzavření.

B)  ZO pověřuje RO aby zadala znalecký posudek ke zhodnocení technického stavu budovy Mokrá 361, včetně všech bytových jednotek. Dále pak znalecký posudek ke stanovení ceny bytů v místě a čase obvyklém a cenu v době uzavření smluv o koupi najaté věci. To vše z důvodu přípravy eventuálního převodu bytových jednotek do vlastnictví stávajících nájemníků.

Zastupitel Harašta: nejdříve chce dojít k dohodě s nájemníky, potom vypracovávat posudky, není patrno, že s těmito návrhy usnesení nájemníci souhlasí

Zastupitel Pejřil: v roce 2000 byl starostou, s některými informacemi v analýze právní kanceláře Radoušová Ptáček nesouhlasí, vše bylo v té době ze strany obce po právní stránce správně. Pokud nejsou některé dokumenty na obci k dohledání není to vina občanů domu č. 361. Některé materiály byly zveřejněny ve Zpravodaji. Navrhuje, aby proběhlo právní řešení jak na základě tehdejšího postupu předat bytové jednotky současným nájemníkům tak jak bylo dohodnuto. Podle jeho názoru není možno uplatňovat legislativu a její případné nároky zpětně. Návrh na nalezení správného právního postupu - externě provést externě do 14 dnů. Zároveň informovat budoucí majitele o postupu, aby došlo ke zprůhlednění celé situace a občané bydlící v domě 361 neměli zbytečné náklady za právní zastoupení.

Návrh usnesení pana Pejřila: Svolat do konce měsíce října veřejné jednání zastupitelstva obce ve věci předání domu 361 právoplatným majitelům.

Starostka namítá, že proběhla dvě jednání, kterých se pan Pejřil zúčastnil jen pár minut a nebylo to konstruktivní. Ocenila by, kdyby dokumenty pan Pejřil donesl. Vše na úřadě hledali v zápisech ze zastupitelstev z roku 2000.

Zastupitel Pejřil čte ze Zpravodaje záznam o jednání zastupitelstva obce z roku 2000 - Zásady nakládání s obecními byty, podrobnosti výběru žadatelů atd. Tvrdí, že to co se teď na úřadě nenajde neznamená, že to tak nebylo.

Tajemník Ing. Charvát dodává, že na obecním úřadě zápisy ze zastupitelstva hledali od 1999 do 2002 - tyto věci byly projednávány, problém je, že se nepodařilo dohledat zápis o tom, že záměr byl zveřejněn. Nepodařilo se dohledat, že by smlouvy s konkrétními nájemníky byly schváleny individuálně zastupitelstvem obce. Zastupitelé projevili na pracovních schůzkách snahu naplnit smlouvu a převést byty, ale tak, aby to bylo právně v pořádku.

Zastupitel Harašta poukazuje na to, že nájemníci podepsali smlouvy a v dobré víře užívají byty v souladu se smlouvou. Navrhuje dostát závazkům obce a za stejných podmínek jako byly smlouvy uzavřeny postupovat s převodem bytů.

Starostka vysvětluje, že v tuto chvíli musí obec uzavřít nájemní smlouvy s nájemníky, ať je situace právně správně.

Slovo si bere jedna z nájemníků dotčeného domu, paní Iveta Kalábková. Byty před 20-ti lety byly postaveny jako malometrážní sociální byty. V té době, když se začaly byty stavět např. v Líšni na Holcové za stejných finančních podmínek nabízeli byty o trošku menší. Byty nebyly podhodnoceny - jejich hodnota byla 750 - 800 tis. Není tam ústřední topení, bojlery na ohřev teplé vody. Před 20 lety přebírali byty v dobré víře, důvěřovali obci a neměli pochybnosti o jednání s obcí. Byla oboustranná dohoda, že všechny věci uvnitř si budou hradit sami. Zřízení fondu oprav zajistilo opravy domu zvenku. Teď se cítí znevýhodněni tím, že si hradili všechny opravy ze svého a počítali s tím, že budou po dvaceti letech byty převedeny do osobního vlastnictví. Dům teď po dvaceti letech bude třeba revitalizovat, zateplit.

Zastupitel Kolář namítá, že to není tak, že by obec nedávala na byty žádné peníze. Obec poskytla dotaci, kterou si mohla ponechat pro své bytové potřeby. O platnosti celé věci podle jeho názoru může rozhodnout pouze soud. Pokud jako zastupitelé převedeme byty na základě neplatných smluv, vystavujeme se možnosti trestněprávního stíhání.

Zastupitel Drápal vyjadřuje názor, že se byty nemohou převést na základě neplatných smluv, protože tak by byla ohrožena vlastnická práva samotných nájemníků.

Zastupitel Pejřil si myslí, že jsou smlouvy platné a žádá o vyřešení do konce října, externí posouzení do 14ti dnů. Zastupitelstvo je tu od toho, aby hájilo zájmy občanů.

Starostka informuje o podobné kauze ve Šlapanicích, kde došlo k dohodě po dvou letech jednání. Teď se odehrává soud v Olomouci, na spoustě míst se řeší tento druh problému.

Zastupitelka Jochecová namítá k návrhu druhého usnesení, že dohoda z pracovní schůzky byla udělat posudek hodnoty bytů v místě a čase obvyklém při uzavírání smluv tedy z roku 2000.

Zastupitelka Rubínová se ptá, proč by měly být odhadovány ceny v dnešní době, není to relevantní.

Zastupitel Drápal: Pokud budeme zveřejňovat záměr, musíme brát potaz na tuto dobu, ke které záměr zveřejnujeme. Šlapanice si také nechaly dělat posudky dva, i z této doby.

Zastupitelka Jochecová argumentuje, že to není pravda. Šlapanice si nechaly udělat posudky tři, ale všechny se vztahovaly k ceně nemovitosti v roce 2003. Jeden posudek si nechali udělat nájemníci, druhý město, protože byl rozpor, město zadalo revizní posudek, podle kterého se potom řídili. Navrhuje ještě diskuzi na toto téma, kloní se pouze k posudku z roku 2000, aby se prokázalo, že byty nebyly podhodnoceny.

Zastupitel Barták se ptá, jakou strategii Rada obce zaujme k přípravě smluv.

Starostka odpovídá, že Zastupitelstvo obce pověří Radu obce přípravou nájemních smluv.

Host Matyáš Charvát podotýká, že existuje námitka neplatnosti a pokud od toho roku 2000 nepadla tak smlouva není absolutně neplatná ale relativně neplatná a pokud strana nájemců a obce nebude namítat tuto neplatnost, nevzdával by se vycházet ze smluv uzavřených v roce 2000. Je to jen o tom, jestli chce obec řešit věc ve prospěch nájemců nebo využít té skuliny neplatnosti smluv.

Zastupitelka Rubínová navrhuje usnesení s doplněním původního usnesení:

ZO pověřuje RO přípravou nájemních smluv a s následným jednáním s uživateli bytových jednotek Mokrá 361 o jejich uzavření, do nájemní smlouvy bude zakomponováno předkupní právo budoucího nájemce.

Hlasování:

Pro: většina

Proti: Pejřil, Harašta

Schváleno

O usnesení B se nehlasovalo


5. Žádost pana Františka Pejřila člena zastupitelstva obce na projednání bodu "Zásadní pochybení při prodeji vojenské hlásky"

Zastupitel Pejřil uvádí, že tento bod vychází z hlasování zastupitelstva na 12. zasedání zastupitelstva o zásadním pochybení prodeje vojenské hlásky v Horákově. Zastupitel Pejřil navrhuje externí audit včetně posouzení výhodnosti prodeje hlásky pro obec.

Zastupitel Harašta navrhuje přečíst usnesení na dalším zasedání zastupitelstva a pozvat tam právníky,kteří dělali kupní smlouvu, aby vysvětlili proč ve smlouvě nejsou podmínky, s kterými nynější vlastník hlásky vyhrál výběrové řízení. Podle zastupitele Harašty právníci slibovali, že ty podmínky ve smlouvě budou.

Zastupitel Pejřil navrhuje usnesení:

"Zastupitelstvo obce pověřuje vedení obce zadat právní posouzení podkladů prodeje vojenské hlásky výběrového řízení uzavření smlouvy a k tomu obdržel zprávu kontrolní komise."

Zastupitel Pejřil uvádí, že mu jde o to, aby vedení obce zadalo audit nezávislému právníkovi o prodeji vojenské hlásky.

Hlasování:

Pro: Pejřil, Rubínová, Brzobohatá, Jochecová, Barták, Harašta

Proti: Kolář, Skotalová

Zdržel: Lazarčík, Drápal, Švehlová, Janků, Rejnuš, Urbánek, Vojtěch

Nescháleno.


6. Informace starostky obce 

 • Starostka Ing. Švehlová informuje zastupitele, že na dnešní radě obce podala zastupitelka Jochecová rezignaci na radní obce. Rezignace bude uvedena v zápisu z Rady obce. Zastupitelstvo obce rezignaci bere na vědomí. Zastupitelka Jochecová uvádí, že si vyhodnotila svoje očekávání a věci, které by chtěla prosazovat. To se jí ale dlouhodobě nedaří. A tím pádem je zbytečné, aby v radě nadále zůstávála. Uvádí, že se jedná:                                                                                                  - O zprostředkování a předávání jasných a úplných informací - zřízení sdíleného úložiště, zasílání zápisů z Rady zastupitelům, atd.                      - Dlouhodobě rozdílné názory na zásadní otázky - např. udělování odměn, podpora ekologické komise                                                            - I když dojde na radě k dohodě navržených bodů, nejsou tyto body následně realizovány nebo jsou zamítnuty - návrh na správce školního hřiště, pumptrack - navezení hlíny zdarma, výsledky šetření kontrolního výboru, doporučení ekologické komise                                                      - Cílená cenzura informací vůči občanům
 • Paní Bendová oznámila paní starostce, že se rozhodla po důkladném zvážení odstoupit od dalšího jednání o odprodeji budovy drogerie Mokrá č.p. 353. Důvodem je současný vývoj situace ohledně Covid-19. Pokud ale obec přijde s komplexním řešením této lokality, je ochotna v tomto duchu dále jednat. Rada to vzala na vědomí, pracovní skupina má pokračovat v přípravě projektu řešení drogerie Mokrá č.p. 353.

 • Zpravodaj č.3 má uzávěrku 15.10.

 • Poslední srpnovou neděli proběhl dětský den. Akce se zúčastnilo přes 200 dětí.
 • Rada obce se bude zabývat projektem oprav sakrálních staveb na území obce.
 • V současné době jsou v DPS v Horákově 2 volné byty. V pořadníku je 40 lidí, ale řada z nich nemá trvalé bydliště v obci nebo nemá skutečný zájem. Zájemci se mohou obrátit na paní Tobolákovou.
 • Starostka děkuje pracovní skupině za údržbu travnatých ploch v obci během letních měsíců.
 • Informace místostarosty:
 • Místostarosta děkuje zastupitelce Jochecové za práci v radě.
 • Popelnicové staní vedle sklenářství u na sídlišti. Zahájení stavby 2.10. Doba výstavby cca 1 měsíc.
 • Parkoviště u MŠ. Proběhla kolaudační prohlídka. Vše je v pořádku.
 • Na Příhonu probíhá předání dešťové kanalizace. Řeší se různé vady a nedodělky.
 • Příprava výběrového řízení na příjezdovou komunikaci k hasičské zbrojnici a sběrnému dvoru.
 • Příprava výběrového řízení na venkovní žaluzie na jednu z tříd MŠ. V příštím roce se chystá realizace venkovních žaluzií pro ZŠ.


7. Diskuze

Zastupitelka Rubínová navrhuje, aby pracovní skupina zajela jednou za 14 dní na Příhon a vyčistila komunikaci. Bývá tam v létě velká prašnost.

Zastupitel Harašta děkuje za práci zastupitelky Mgr. Jochecové v Radě obce. Dále uvádí, že jestli je pravda co uvádí zastupitelka Jochecová a vzhledem k tomu, že z podobných důvodů odstoupila vedoucí ekologické komise Mgr Zahrádková, tak by z toho vedení obce mělo vyvodit odpovídající závěry.

Zastupitel Pejřil se zajímá zda ekologická komise bude pokračovat. Starostka uvádí, že ekologická komise pokračovat bude. Rada přijala pouze rezignaci vedoucí ekologické komise.

Pan Charvát uvádí, že na možnost odstoupení odprodeje Drogerie ze strany paní Bendové dlouhodobě upozorňoval. Že to může být důsledek vleklých jednání ze strany zastupitelstva. Na pracovní skupině se to musí vyhodnotit a vyvodit z toho odpovědnost. Případně pracovní skupinu rozpustit.

Pan Irajn uvádí, že se poptal na ministerstvech jakým způsobem byly prodávány ostatní hlásky na území republiky. Nejlevnější, která byla asi třetinová než hláska v horákově se prodávala za 8 milionů. Jiné byly prodávány za cca 20 milionů.