Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

14.10.2020

Dne 12. října 2020 od 18.00 proběhlo 14. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Na zasedání bylo přítomno všech 15 zastupitelů obce Mokrá-Horákov.

Na programu zasedání bylo 7 bodů programu. 

Přinášíme vám výpis nejdůležitějších usnesení.


1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky

Zastupitel Barták žádá o přidání bod programu. 

Uvádí: "Na základě volebního výsledku - 4 mandáty ČSSD, 2 mandáty ODS, 1 mandát KDU-ČSL - požadujeme spravedlivé zastoupení v Radě obce. Myslíme si, že tato skupina skupina zastupitelů, kteří mají celkem 7 mandátů si zaslouží pozice v Radě obce. Sdružení nezávislých kandidátů má post starosty a místostarosty. Myslím si, že náš požadavek, aby se na chodu obce podílelo více subjektů je opodstatněný. Proto chceme Radu rekonstruovat tak, aby mělo zastoupení co nejvíce subjektů, zklidnit atmosféru v Zastupitelstvu a spolupracovat ku prospěchu obce. Navrhuji odvolání pana Urbánka a pana Drápala a volbu nové Rady obce Mokrá-Horákov."

Bod navhrhuje zařadit do programu jako bod 2. Odvolání radních pana Urbánka a pana Drápala.


Hlasování o rozšíření programu o bod zastupitele Bartáka.

Pro: Jochecová, Harašta, Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Pejřil

Proti: Urbánek, Drápal, Janků, Švehlová, Lazarčík, Kolář, Skotalová, Rejnuš 

Návrh nebyl přijat.


Hlasování - Schválení programu 14. zasedání ZO Mokrá -Horákov v předložené znění.

Pro: Urbánek, Drápal, Janků, Švehlová, Lazarčík, Kolář, Skotalová, Rejnuš 

Proti: Jochecová, Harašta, Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Pejřil

Schváleno.


Návrhové komise. 

Navržena zastupitelka Skotalová, Jochecová. 

Zastupitelka Jochecová s návrhem nesouhlasí. 

Navržení zastupitelky Brzobohaté - nesouhlasí. 

Navržení zastupitele Bartáka - nesouhlasí.  

Navržení zastupitelky Rubínové - nesouhlasí.

Navržení zastupitele Urbánka - souhlasí.

Hlasování - Návrhová komise - Skotalová, Urbánek:

Pro: většina

Zdržel se: Jochecová, Brzobohatá, Harašta, Rubínová, Barták

Schváleno.


Ověřovatelé zápisu - Rejnuš, Vojtěch

Jednomyslně schváleno. 


Zapisovatelka - paní Strapinová


2. Volba nového člena Rady obce Mokrá-Horákov

A) Volba volební komise - Návrhová komise je navržena na Volební komisi ve složení Skotalová, Urbánek

Hlasování:

Pro: většina

Proti: Harašta

Schváleno.


B) Určení způsobu volby členů Rady obce - návrh volby veřejnou volbou.

Hlasování:

Pro: většina

Proti: Harašta, Barták

Schváleno.


C) Volba člena Rady obce

Starostka obce nominuje na uvolněné místo v Radě zastupitele Radima Koláře.

Uvádí:

"Pro vedení obce je důležité, aby Rada fungovala a pracovala. Radim za uplynulý čas prokázal dobrou spolupráci a především vlastní aktivitu při nákupu pozemků. A jako s předsedou finančního výboru pravidelně konzultujeme finanční problémy v této složité době. Po volbách jsme se dohodli na koaliční spolupráci s uskupením ANO, Jinak, KDU-ČSL a Nezávislí. Přesto, že zastupitelka za Jinak rezignovala na funkci členky Rady obce, chceme v tomto složení pokračovat."

Otevřela se diskuze. Žádost o další návrhy.

Zastupitel Pejřil navrhuje pana Bartáka.

Zastupitel Barták nesouhlasí. Uvádí: "Nemůžu sedět v jednobarevné Radě, takto jsem jednou seděl a nemá to žádný význam."

Zastupitel Pejřil požádal o 5-ti minutovou přestávku a chce mluvit s členy ČSSD.


Zastupitel Pejřil navrhuje na člena Rady zastupitelku Brzobohatou z ČSSD.

Hlasování:

Pro: Jochecová, Harašta, Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Pejřil

Proti: Urbánek, Drápal, Janků, Švehlová, Kolář, Skotalová, Rejnuš

Zdržel se: Lazarčík

Neschváleno.


Hlasování o návrhu zastupitele Koláře na člena Rady obce:

Pro: Urbánek, Drápal, Janků, Švehlová, Kolář, Skotalová, Rejnuš, Lazarčík 

Proti: Jochecová, Harašta, Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová

Zdržel se: Pejřil

Schváleno. 


Složení Rady obce Mokrá-Horákov: 

Švehlová, Drápal, Janků, Kolář, Urbánek3. Rozpočtová opatření č. 5/2020

Jedná se o technické zúčtování 2 dotací.

  • Dotace na ZŠ na Dětský klub ve výši 856 200,- Kč. Objevuje se na straně příjmů i výdajů.
  • Faktura z Ministerstva financí na dotaci na přístavbu dílen k ZŠ ve výši 10 004 200,- Kč. Objevuje se na straně příjmů i výdajů.

Upravený rozpočet po změnách je 71 129 500,- Kč.


Hlasování:

Jednomyslně schváleno.  4. Bytový dům Mokrá 361

Jako host je přítomen Mgr. Čech.

Tento bod navazuje na 13. jednání ZO ze dne 29. září 2020.

Hlasování o usnesení: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí právní stanovisko k zamyšlenému převodu bytů v bytovém domě na adrese Mokrá 361, Mokrá-Horákov ze dne 30. srpna 2020 zpracované panem doktorem Michalem Ptáčkem a panem Mgr. Radovanem Čechem z právní kanceláře Radoušová Ptáček Legal.

Pro: většina

Proti: Pejřil, Harašta, Barták 

Zdržel se: Brzobohatá, Rubínová

Schváleno.


Otevírá se diskuze. 

Zastupitelé řeší, zda dělat znalecký posudek ke stanovení ceny bytů v místě a čase obvyklém, jak době uzavření smluv o koupi najaté věci, tak i k roku 2020. 

Zastupitelka Rubínová se odkazuje na materiály od zastupitelky Jochecové. Navrhuje udělat posudek pouze z roku 2000, protože od roku 2000 došlo k výraznému nárůstu tržních cen bytů.

Mgr. Čech říká, že by měl být znalecký posudek zhotoven, jak k roku 2000, tak k současnosti, protože je třeba mít tyto informace pro rozhodování zastupitelstva.

Zastupitelka Jochecová, říká, že je to o tom jakým směrem se Zastupitelstvo chce vydat. Pokud se chce vydat směrem, že respektujeme původní smlouvy, které byly uzavřeny v roce 2000. A chceme ty smlouvy naplnit, tak se bavíme o roce 2000. Víme, že tam došlo k nějakým procedurálním chybám. Je tam ale "důvodné očekávání nájemce". Tento argument je akceptovaný po právní stránce.

Mgr. Čech uvádí:

"Naše doporučení vychází z našeho právního názoru, že tehdejší smlouva platná není, není platný ani ten závazek převést ty bytové jednotky za podmínek té smlouvy. To znamená nyní se bude rozhodovat znovu o prodeji těch bytů. Pokud se bude rozhodovat nyní, tak standardní postup obce podle zákona o obcích by bylo převádět byty za současnou aktuální tržní cenu. To ale neznamená, že není možné to převést jinak. I to, že se ten znalecký posudek zpracuje a určí se současná tržní cena neznamená, že je nutno ty byty převést za tuto tržní cenu. To je jiné rozhodování. Zastupitelé by měli mít informaci, jak o současné ceně, tak i ceně tehdejší."

Zastupitel Harašta se zajímá, zda toto projednali se stávajícími obyvateli domu a jak se k tomu staví. Dále uvádí, že se na minulém jednání  Zastupitelstva dozvěděl, že stávající smlouvy jsou relativně neplatné. Že tam jsou sporné body - např. že nebylo prokázáno, že to nebylo vyvěšené.

Host Petr Žalud - konstatuje, že 20 let plnili všechny body smlouvy, investovali do oken, střechy. Dále uvádí: "Vy si přivlastňujete něco, co vám nenáleží. Byly to sociální byty, lidé byli rádi, že dali dohromady akontaci, na kterou si spousta z nich musela půjčit. V roce 2013 jste dělali k bytům další smlouvu, vy jste nevěděli, že není platná?"

Zastupitel Pejřil si myslí, že řešit cenu bytů v současné době je naprosto zbytečné, protože byty byly ohodnoceny v roce 2000. Navrhuje přijmout jiného právníka.

Zastupitelka Jochecová navrhuje obrátit se na právní kancelář, která zastupovala město Šlapanice v podobném případu. Aby mohlo dojít co nejrychleji k dohodě.

Zastupitelka Skotalová poukazuje na trestní odpovědnost vůči ostatním obyvatelům v obci Mokrá - Horákov, současný posudek je startovací částka, od které se bude odvíjet další postup.

Zastupitelka Rubínová upozorňuje na to, že právě v případu Šlapanic byly vyhotoveny tři odborné posudky, ale všechny tři se vztahovaly k roku, kdy byly byty postaveny. My nemůžeme srovnávat cenu v roce 2000 a 2020.

Radní Drápal informuje, že RO na posledním jednání schválila poptávku jiné právní kanceláře.

Zastupitel Vojtěch souhlasí s posouzením ceny původní, z roku 2000.

Zastupitel Harašta reaguje na zmínky trestní odpovědnosti zastupitelů: " My máme hájit zájmy občanů. Nebezpečí, ze budeme chodit po soudech je podružnější."

Host Ing. Čudanová se dotazuje na základě čeho byla smlouva prohlášena za neplatnou - podle jakého paragrafu.

Právník Mgr. Čech odpovídá podle §39 zákona o obcích, odstavec 1

Host paní Kalábková tvrdí, že vše se odehrávalo ještě podle starého zákona o obcích - zákon 367, který platil do 12.11.2000 a to už bydleli, měli smlouvu o smlouvě budoucí. Předkupní smlouva už byla závislá jen na tom, že byla nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. Dle původní verze zákona má být záměr vhodným způsobem zveřejněn. Nefiguruje tam, že by měl být zveřejněn na úřední desce. Májí záznamy, že vše bylo zveřejněno opakovaně v obecním Zpravodaji.

Právník Mgr.Čech vysvětluje, že ve svém posouzení reagují na obě varianty a dle jejich vyhodnocení jsou obě smlouvy neplatné.

Zastupitel Pejřil navrhuje usnesení: 

"Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov pověřuje vedení obce zajištěním právního stanoviska k zamýšlenému převodu bytů v bytovém domě na adrese Mokrá 361, 664 04 Mokrá-Horákov právní kanceláří Muzikář & Partners."

Jednomyslně schváleno.   


Usnesení:

"Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov schvaluje zveřejnění záměru v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/200 Sb., o obcích záměr zřízení předkupního práva k bytovým jednotkám vymezeným v budově č.p. 361, postavené na pozemku parc. č. 670 v k.ú. Mokrá u Brna, obec Mokrá-Horákov, a to k jednotkám: č. 361/[1], byt č. 361/[2], byt č. 361/[3], byt č. 361/[4], byt č. 361/[5], byt č. 361/[6], byt č. 361/[7], byt č. 361/[8], byt č. 361/[9], byt č. 361/[10], byt č. 361/[12], s tím, že předkupní právo bude zřízeno ve smlouvách o nájmu bytu, jejichž předmětem bude nájem uvedených bytových jednotek, a to vždy ve prospěch nájemce předmětné bytové jednotky pro případ jejího prodeje třetí osobě, a to s tím, že předkupní právo bude zřízeno bezúplatně, jako převoditelné s předchozím písemným souhlasem pronajímatele (obce), a s vyloučením jeho přechodu na právního nástupce nájemce, vše v předloženém znění dle přílohy."

Pro: většina

Proti: Pejřil

Zdržel se: Harašta, Barták

Schváleno.


Usnesení:

"Zastupitelstvo obce pověřuje Radu obce, aby zadala zpracování stavebně-technického průzkumu stavu budovy Mokrá č.p. 361 včetně všech bytových jednotek budovy."

Pro: většina

Proti: Pejřil

Schváleno.5. Návrh na změnu Jednacího řádu ZO

Zastupitelka Brzobohatá navrhuje změnu Jednacího řádu ZO. Návrhem je zkrátit minimální dobu mezi jednáním Zastupitelstva z 3 měsíců na 2 měsíce. 

Důvodem je velké množství bodů na jednotlivých jednáních Zastupitelstva a z toho plynoucí dlouhá doba jednání.

Pro: Jochecová, Harašta, Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Pejřil

Proti: Urbánek, Drápal, Janků, Švehlová, Kolář, Skotalová, Rejnuš

Zdržel se: Lazarčík

Neschváleno.


6. Diskuze 

  • Vzhledem k současné situaci je dočasně zrušen noční spoj
  • V neděli 4. října 2020 proběhlo divadlo o Zlaté Rybce. Sešlo se cca 20 diváků. Starostka děkuje kulturní komisi za organizaci.
  • Ve dnech 6. až 8 října 2020 proběhl v Mediatéce knižní bazar. Starostka děkuje paní knihovnici za organizaci.
  • Paní Čudanová uvádí, že není pravda, že smlouvy jsou neplatné, protože se jedná o pacht
  • Pan Irajn se ptá zda není nebezpečí, že Finančním výboru budou 2 členové Rady. Jestli nebude lepší ten Finanční výbor zrušit. Zastupitel Drápal, říká, že pokud by byl nějaký zájemce o Finanční výbor, tak mu své místo rád přenechá.