Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

19.12.2020

Dne 17. prosince 2020 od 18.00 proběhlo 16. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov. Na zasedání bylo přítomno 12 zastupitelů obce Mokrá-Horákov. 

Omluveni byli Michal Janků, Mgr. Monika Skotalová a Lukáš Lazarčík

Na programu zasedání bylo 9 bodů programu.

Přinášíme vám výpis nejdůležitějších usnesení.1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky

Usnesení o schválení programu

Jednomyslně schváleno.

Návrhová komise: Kolář, Rubínová

Ověřovatelé zápisu: Drápal, Urbánek

Proti: Jochecová

Schváleno. 2. Návrh rozpočtu obce Mokrá-Horákov pro rok 2021

Návrh rozpočtu obce Mokrá-Horákov pro rok 2021 je dostupný zde.

Zastupitelé se zajímají o jednotlivé položky navrhovaného rozpočtu.

Zastupitelka Rubínová navrhuje k jednotlivým kapitolám rozpočtu přiřadit do závorky specifický záměr.

Zastupitelka Jochecová navrhuje, aby Rada dala zastupitelům seznam plánovaných investic, na základě kterého budou zastupitelé o rozpočtu rozhodovat . 

Zastupitelé nyní nemají z plánovaného rozpočtu přehled o tom, jak jsou jednotlivé plánované výdaji navázány na konkrétní záměry.

Zastupitel Kolář říká, že to tak udělat mohou, ale není možné to připravit během dnešního zasedání.

Zastupitel Harašta říká, že by se mělo udělat pracovní zastupitelstvo zaměřené pouze na Návrh rozpočtu a tam probrat jednotlivé položky a protinávrhy.

Zastupitel Drápal říká, že návrh rozpočtu se skládá ze dvou třetin z mandatorních výdajů.

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov schvaluje rozpočet obce Mokrá-Horákov na rok 2021. Příjem ve výší 51 254 000,- Kč, výdaje ve výši 51 254 000,- Kč.

Pro: většina

Zdržel se: Jochecová, Barták

Schváleno3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mokrá-Horákov na období 2022 až 2023

Návrh střednědobého rozpočtu obce Mokrá-Horákov pro rok 2022 je dostupný zde.

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Mokrá-Horákov na rok 2022. Příjem ve výší 51 300 000,- Kč, výdaje ve výši 51 300 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Mokrá-Horákov na rok 2023. Příjem ve výší 51 900 000,- Kč, výdaje ve výši 51 900 000,- Kč.

Jednomyslně schváleno.4. Rozpočtové opatření ke konci roku 2020

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Mokrá-Horákov schvaluje provedení rozpočtového opatření k závěru roku 2020, které bude nutné provést a vyplyne z příjmů a výdajů obce. Pouze v případě obdržení dotace nebo finančního daru bude rozpočet navýšen. Odpovědná za toto případné rozpočtové opatření bude starostka. Provedené úpravy předloží na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov.

Jednomyslně schváleno.5. Bytový dům Mokrá 361

Návrh usnesení k bodu č. 5 programu 16. zasedání zastupitelstva obce.

Paní starostka informovala o dnešním osobním jednáním s Mgr. Martinou Staňkovou ve věci BD Mokrá 361 a doporučení k návrhu usnesení na zítřejší 16. zasedání zastupitelstva obce (e-mail ze dne 16. 12. 2020 - 15.19 hodin).

Poznámka Mgr. Martiny Staňkové k níže uvedenému návrhu usnesení:

Ohledně bytového domu proběhlo několik jednání a pracovních schůzek zastupitelstva. Advokátní kancelář byla oslovena s tím, že obec tuto věc nebere na lehkou váhu a chce si být jistá dalším postupem. Smlouvy, které byly uzavřeny v minulosti jsou v nepořádku a nelze podle nich jednoduše postupovat. Advokátní kancelář zastává názor, že smlouvy mají opravdu takové právní vady, že nemůže doporučit, aby podle nich bylo dále postupováno tím nejjednodušším způsobem, tedy převodními smlouvami, tak jak bylo od všech očekáváno. Obec v tuto chvíli zvažuje všechny varianty, jak k tomu přistoupit a obyvatelům bytů psala dopis, že hledá variantu mimosoudního řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany, ale zároveň aby bylo legální, tedy právně v pořádku. Musíme si uvědomit, že obec je veřejný subjekt, který hospodaří se svým majetkem.

Paní starostka konstatuje, že uzavření nájemní smlouvy je v zájmu, jak obce Mokrá-Horákov z hlediska péče a nakládaní s majetkem obce, tak v zájmu dosavadních uživatelů, kterým aktuálně nesvědčí žádný právní důvod pro užívání předmětných bytů. Nájem má být sjednán na dobu 1 roku, přičemž je očekáváno, že v rámci této doby dojde mezi stranami k narovnání vztahů.

Dojde-li k převodu jednotky do vlastnictví uživatele dříve, nájem zanikne, uživatel bude vlastníkem. Nedojde-li k narovnání v této době, je předpokládáno jednání o podmínkách dalšího prodloužení nájmu.

Podmínky nájmu jsou ze strany obce navrhovány jako zvýhodněné podmínky nájmu obecních bytů (byt č. 11 v předmětném domě).

Pan Pejřil považuje smlouvy uzavřené v roce 2000 za platné, tehdejší zastupitelstvo obce se řídilo právní radou JUDr. Rajdy, který smlouvy připravoval. Za 20 let, které uplynuly nikdo jejich platnost nezpochybnil.

Ing. Rubínová vznáší dotaz na Mgr. Staňkovou, zda pracovala ve svém posudku s názorem, který byl uznán v obdobném případu v Říčanech u Prahy, kdy soud rozhodl o platnosti uzavřených smluv.

Mgr. Staňková se seznámila s touto kauzou i podrobně s rozsudkem soudu. Každý tento případ je individuální, těchto kauz je v republice celá řada, říká se, že se tento problém týká 40-50tis lidí. Každá obec postupovala trošku jiným způsobem, každý případ je individuální. V Říčanské kauze je věc skutkově jiná, soud rozhodl ve věci určení platnosti smlouvy a Říčany se rozhodly neodvolat. Rozsudek je naprostý exces z judikaturní praxe, je to v rozporu s ustálenou judikaturou.

Pan Harašta namítá, že i kdybychom připustili, že došlo k pochybení při uzavírání smluv, je důležitý zejména jejich obsah. Nájemníci 20 let v dobré víře svoje podmínky plnili, měli bychom být otevřenější k těmto občanům a pomoci jim.

Mgr. Staňková odpovídá, že variant řešení problému je vícero, cítí vůli zastupitelů věc řešit. Hledá se varianta, která bude přijatelná pro širokou část zastupitelů.

Host Ing. Matyáš Charvát vystupuje v diskuzi, vnímá náročnost hledání řešení této kauzy, oceňuje zpracování nestranného posudku nezávislou právní kanceláří. Před několika týdny doporučoval vedení obce vyžádání rozsudku kauzy v Říčanech, proč nedošlo k posouzení do jaké míry jsou závěry soudu aplikovatelné na tuto kauzu v Mokré - Horákově. Říčanský rozsudek je v současné době jediným rozsudkem soudu v podobných kauzách. Současně vnímá, že podklady ke kauze nejsou dostupné nájemníkům bytového domu, což je netransparentní. Ve čtyřech ze sedmi navrhovaných usneseních Rady obce neexistuje záruka následujícího postupu ani věcná ani časová, obec se dobrovolně vzdává jakékoliv další práce s původně uzavřenými smlouvami a odpovědností z nich vyplývající. Ing. Charvát navrhuje doplnění navrhovaných usnesení protinávrhem.

Mgr. Staňková konstatuje, že právní posouzení a podklady musí být nejdříve bráno na vědomí zastupitelstvem obce, poté může být poskytnuto protistraně, s čímž se samozřejmě počítá.

Host Petr Žalud vystupuje v diskusi, s tvrzením, že se nájemníci 20 let o byty starali sami. Všechny opravy si platili sami z fondu oprav, bez jakékoliv pomoci obce. Požaduje konkrétní návrh řešení situace.

Mgr. Staňková vysvětluje, že budou navrženy dohody o narovnání, jimi se vyřeší převod jednotek a 20 let jejich užívání, finanční podmínky převodu obec teprve vytváří. Snahou je co nejvíce dodržet původní podmínky, ale ukazuje se, že to není vůbec jednouché právě z toho důvodu, že tady platí pravidla pro nakládání s obecním majetkem a ta pravidla byla už tenkrát porušena. Nejde jednoduše převést majetek, který má hodnotu 22 mil. za 11 Kč. Zpracovaný znalecký posudek zohledňuje ceny majetku v roce 2001, stejně tak jsou posuzovány další věci, které by mohly s tou cenou hýbat. Konkrétní čísla není schopna poskytnout, protože jsou předmětem jednání Rady obce a Zastupitelstva obce.

Pan Pejřil ještě doplňuje, že cena bytu byla odvozena od ceny stavby mínus dotace, občané se dostali k bytu za nižší cenu, než bylo obvyklé, protože to byly sociální byty. Fond oprav byl chápán jako nájemné. Nájemníci si vše platili sami, od obce žádné opravy nevyžadovali a neměli.

Ing. Rubínová navrhuje hlasovat o jednotlivých usneseních samostatně a navrhuje jejich doplnění.

Usnesení:

ZO hlasuje o rozdělení protinávrhu Ing. Rubínové po jednotlivých bodech

Pro: Jochecová, Barták, Harašta, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Pejřil

Proti: Rejnuš, Kolář, Švehlová, Drápal, Urbánek

Usnesení nebylo přijato


Usnesení:

Ing. Rubínová navrhuje hlasovat o bodech 5.1 - 5.7.

Pro: Jochecová, Barták, Harašta, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Švehlová, Drápal, Urbánek, Kolář, Rejnuš

Proti: Pejřil

Usnesení byla přijata


Usnesení:

Ing. Rubínová navrhuje hlasovat o bodu 5.8.

Pro: Rubínová, Pejřil, Brzobohatá, Harašta

Proti: Jochecová, Vojtěch, Rejnuš, Kolář, Švehlová, Drápal, Barták, Urbánek

Usnesení nebylo přijato


5.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokument Bytový dům Mokrá 361 - Právní posouzení smluvních podkladů pro zamýšlený převod a užívání bytů a Metodika pro převod bytů ze dne 30. 11. 2020 zpracovaný Mgr. Martinou Staňkovou, advokátkou, v zastoupení JUDr. Vladimíra Muzikáře, advokáta, advokátní kancelář Muzikář & Partners. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce na vyžádání poskytnout výše uvedený dokument kterémukoliv ze současných uživatelů bytů číslo 1-10 a 12 v bytovém domě na adrese Mokrá 361 do 31.12. 2020.

5.2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Znalecký posudek č. 5420-600-2020, o ceně obvyklé nemovitých věcí, předmět ocenění: Bytové jednotky vymezené v bytovém domě č. p. 361 v k. ú. Mokrá u Brna, obec Mokrá-Horákov, účel posudku: Stanovení ceny obvyklé pro právní úkony zadavatele v aktuální cenové úrovni i v cenové úrovni roku 2001, zpracovaný dne 30. 11. 2020 obchodní společností STATIKUM s. r. o., znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce na vyžádání poskytnout výše uvedený dokument kterémukoliv ze současných uživatelů bytů číslo 1-10 a 12 v bytovém domě na adrese Mokrá 361.

5.3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí doporučení rady obce zastupitelstvu obce, na základě Právního posouzení smluvních podkladů pro zamýšlený převod a užívání bytů ze dne 30. 11. 2020 a Znaleckého posudku č. 5420-600-2020 ze dne 30. 11. 2020, nepřevést bytové jednotky č. 1 až 10 a 12 v bytovém domě na adrese Mokrá 361 podle posuzovaných původních smluv.

5.4.Zastupitelstvo obce schvaluje, aby obec Mokrá-Horákov nepostupovala přímo podle původních smluv o koupi najaté věci týkajících se bytových jednotek č. 1 až 10 a 12 v bytovém domě na adrese Mokrá 361 a schvaluje odmítnutí uzavření kupních smluv o převodu bytové jednotky podle podmínek smlouvy o koupi najaté věci k výzvě uživatele.

5.5. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce, aby nejdéle do 30.6.2021 na veřejném zasedání zastupitelstva obce stanovila podmínky a postup pro narovnání vzájemných právních vztahů týkajících se bytových jednotek č. 1 až 10 a 12 v bytovém domě na adrese Mokrá 361, včetně podmínek převodu bytových jednotek na jejich uživatele

5.6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí rady o schválení uzavření nájemních smluv na bytové jednotky č. 1 až 10 a 12 v bytovém domě na adrese Mokrá 361 s dosavadními uživateli za účelem zajištění právního důvodu dalšího užívání předmětných bytů těmito uživateli.

5.7. Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 1.7 Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov ze dne 12. 10. 2020 o zveřejnění záměru zřídit k bytovým jednotkám v bytovém domě na adrese Mokrá 361 předkupní právo ve smlouvách o nájmu bytu.

5.8. Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce do 30.12.2020 zaslat advokátní kanceláří Muzikář & Partners požadavek na doplnění dokumentu Bytový dům Mokrá 361 - Právní posouzení smluvních podkladů pro zamýšlený převod a užívání bytů a Metodika pro převod bytů ze dne 30. 11. 2020 zpracovaný Mgr. Martinou Staňkovou také o posouzení aplikovatelnosti odůvodnění rozsudku 3C423/2019 109 okresního soudu Praha východ ze dne 18. srpna 2020 na případ převodu bytů Mokrá 361.


Mgr. Staňková reaguje na poslední navrhované usnesení. Nemá problém to posouzení zpracovat, ale myslí si, že je to zbytečné, s kauzou je rámcově seznámena a prošla si argumentaci, v kostce shrnuje svůj názor, že se s tím neztotožňuje. Rozbor případu někde jinde, kde je smluvní konstrukce úplně jiná, nepovažuje za efektivní. 
6. Žádost Ing. Kateřiny Rubínové, členky zastupitelstva obce, na projednání bodu "Platnost smluv na prodej bývalé vojenské hlásky v Horákově"

Zastupitelka Rubínová říka, že vychází z metodiky převodu/prodeje obecního majetku vytvořené pro případ bytového domu Mokrá 361. Cituje materiály od Ptaček Legal: 

Nakládání s obecním majetkem ( posouzení Ptáček, Radoušová - bytovka) podklad:

Zákon o obcích upravuje z roku 2000 upravuje výslovně povinnost obce nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného hospodáře. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti přičemž obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

Při úplatném převodu se cena zpravidla sjednává ve výši , která je v daném místě a čase obvyklá, nejde o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna je právní jednání neplatné. Tato pravidla se vztahují na jakýkoliv orgán obce ( zastupitelstvo, Rada, starosta).

Obec není povinna při prodeji nemovitého majetku vždy upřednostnit ekonomicky nejvýhodnější nabídku a může rozhodnout, že určitou nemovitou věc prodá i za cenu nižší než obsaženou v nejvyšší nabídce reagující na zveřejněný záměr, pokud má za to, že to je v jejím zájmu respektive v zájmu občanů obce. Takový postup je ovšem nutno odůvodnit, a to způsobem odpovídajícím okolnostem konkrétního případu. Převod majetku obce za cenu podstatně nižší, než je v místě a čase obvyklá, aniž by takový by takový postup byl řádně odůvodněn, způsobuje absolutní neplatnost smlouvy. Jde tedy o odchylky významného charakteru, nikoliv každou ( drobnou ) odchylku.

(Pozn: tento samý podklad naleznete v Příručce pro členy zastupitelstva obce po volbách v roce 2018, kterou jste obdrželi po nových volbách na 1. zastupitelstvu)

Pozn. Jedná se o Zákon o obcích (obecní zřízení) - Zákon č. 128/2000 Sb. - § 39. 

Zastupitelka Rubínová uvádí, že na základě této metodiky udělala rekapitulaci prodeje vojenské hlásky v Horákově, a že by ten prodej hlásky nemusel být v souladu se Zákonem o obcích.

Zastupitelka Rubínová udělala analýzu prodeje vojenské hlásky v Horákově. A kontaktovala advokátní kancelář MAZEL PARTNEŘI, která má zkušenost s podobnými případy, aby obci poradila, jak postupovat.

Zastupitelka Rubínová v analýze uvádí:

V roce 2012 dne 25.9.2012 byl zveřejněn na obecních stránkách Záměr prodeje bývalého vojenského areálu hláska. Nabídku k tomuto záměru bylo možno podat do 16.11.2012 do 12 hodin.

Do záměru prodeje vojenské hlásky z 25.9.2012 se přihlásily 4 vážní zájemci. 

Všichni zájemci podali cenové nabídky a projekty záměru využití vojenské hlásky během listopadu 2012.

 • Energie Moravské Málkovice -  využití - ARMY PARK, podáno 14.11.2012
 • Anebar - využití spolupráce s obcí - zdravotnické služby, podáno 16.11.2012
 • Daniel Sekyra - využití - sportovní areál, podáno 15.11.2012
 • Cementárna Maloměřice (Tomáš Novotný) - využití - luxusní bydlení podáno 16.11.2012

V souladu s platnou legislativou měla být vyhodnocena nejvyšší nabídková cena, což byla nabídka pana Daniela Sekyry.

ZO obce vyhodnotilo jako nejvýhodnější nabídku pro obec nabídku projektu firmy Energie Málkovice s.r.o.s nabídkovou cenou 5 000 000.- Kč

Usnesení z 18. Veřejného zasedání 24.9. 2013: ZO schvaluje jako nejvýhodnější projekt využití hlásky firmy Moravské Málkovice s.r.o. a pověřuje vedení obce jednáním s vybraným zájemcem. Obec si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s tímto zájemcem, usnesení ZO nezakládá právo uzavření smlouvy. Součástí nabídky firmy Energie Moravské Málkovice byly níže uvedené projekty dole jako slibové vize na využití areálu vojenské hlásky v Horákově.

 • Lanovka
 • Muzeum s vojenskou technikou
 • Informační centrum
 • Útulna pro turisty
 • Inline trasy
 • Lanové centrum
 • Paintball, airsoft

ZO 24.9.2013 - vyhodnocení nejlepší nabídky prodeje pro obec a nejpřijatelnějšího využití lokality voj. hlásky - Energie Málkovice Army park. (projekt, který nejméně zatíží obec a bude mít nejmenší dopady na tuto lokalitu). Vítězný projekt byl představen veřejnosti ve zpravodaji obce. ZO obce.

Výše uvedeným textem ZO obce zdůvodnilo, proč nebyla vybrána nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou společnosti Daniel Sekyra.

Akceptace nižší nabídkové ceny byla v roce 2013-2014 předmětem vyšetřování policie.

V roce 2014 byl zastupitelům obce emailem zaslán návrh kupní smlouvy na prodej bývalého vojenského areálu hláska mezi obcí Mokrá Horákov a společností Moravské Málkovice s.r.o..

Email z 16.9.2014 - Rada obce na svém jednání dne 15.9.2014 schválila návrh kupní smlouvy mezi obcí Mokrá-Horákov a Energie Moravské Málkovice, s.r.o., který Vám posíláme k prostudování. Návrh kupní smlouvy bude projednáván v zastupitelstvu obce.

V návrhu kupní smlouvy nebyly zapracovány konkrétní závazky, které by zaručovaly, že kupující společnost Energie Moravské Málkovice s.r.o. v areálu vybuduje a bude provozovat to, co nabídla ve výběrovém řízení (lanovka, ubytovna, cyklostezka, airsoft atd.).

V případě, že vítězný uchazeč nebyl se ve smlouvě o prodeji ochoten smluvně zavázat ke konkrétnímu plnění závazku z výběrového řízení, měl být z výběrového řízení vyloučen a Obec Mokrá - Horákov měla jednat s dalším zájemcem o koupi v pořadí firmou Daniel Sekyra. Návrh smlouvy neakceptoval výsledek výběrového řízení.

K termínu 26.9.2014 zaslal pan Novotný ze společnosti. Cementárna Maloměřice nabídku na odkup pozemků, které se nacházejí pod fotovoltaickou elektrárnou v jeho vlastnictví, a obec společnosti výše uvedené pozemky pronajímala. Nabídka byla 1800 000 Kč. (Pozn. Nebyla uvedena cena za m2. Nebyl uveden závazek budoucího využití pozemku)

V roce 2016 byl znovu vyvěšen záměr prodeje vojenské hlásky.

Záměr prodeje vojenské hlásky z 26.4.2016.

Záměr prodeje vojenské hlásky z 26.4.2016 byl vyvěšen dne 6.5.2016. Nabídky bylo možno podat nejpozději do 31.5.2016.

Výzva byla zveřejněna na obecních stránkách. Kontrolnímu výboru nebylo doloženo zveřejnění záměru na dalších místech - např. realitní kanceláře, realitní servery, atd.

Na záměr prodeje zřejmě reagoval pouze pan Trenčanský. Nabídka byla prezentována na 12. jednání ZO dne 21.6.2016. Žádné další nabídky ze záměru prodeje vojenské hlásky z 26.4.2016 nebyly dohledány.

Pokud nebyly k novému záměru prodeje z 26.4.2016 podány žádné jiné nabídky než pana Trenčanského, jak je možné, že vedení obce Mokrá - Horákov připravilo smlouvy se společností Energie Moravské Málkovice s.r.o a společností Cementárna, Maloměřice, které se výběrového řízení nezúčastnily a řádnou nabídku k záměru prodeje z 24.6.2016 nepodaly...?


Zápis z 13. jednání ZO uvádí: "Mgr. Radovan Čech potvrdil smluvní zajištění realizace záměru výstavby (viz. studie využití)"

Zápis z 13. jednání ZO zmiňuje, že byly uvedeny záruky naplnění slibované vize: "...dále o možnostech využití prostor z hlediska zájmů obce a územního plánu obce, možnostech a zárukách naplnění slíbené vize (využití viz. studie) a prodejních cenách tohoto obecního majetku."

Ze zdůvodnění (právníka obce Mgr. Ptáčka, pana radního Oldřicha Drápala), která jsou součástí Zápisu č.13 ZO měla zaručit zastupitelům, potažmo obci Mokrá - Horákov, že v rámci smluvního ujednání bude ve smlouvě zakotvena povinnost společnosti Moravské Málkovice s.r.o., realizovat nabídnutý záměr ARMY PARK, jehož součástí byly - lanovka, muzeum s vojenskou technikou, informační centrum, útulna pro turisty inline trasy, lanové centrum, paintball, airsoft) z roku 2014, kterým vyhrála výběrové řízení.

Na jednání ZO 28.6.2016 byli zastupitelé obce ujištěni, o smluvním zajištění realizace záměru (viz studie využití která byla součástí nabídky firmy Moravské Málkovice s.r.o. v roce 2012.).

V případě, že ve smlouvě, kterou na prodej podepsal bývalý starosta obce Mokrá - Horákov Aleš Ryšánek tyto záruky nejsou, byli zastupitelé na jednání ZO 28.6.2016 obce uvedeni v omyl.

Dle mého názoru v tomto případě pokud do smlouvy nebyly doplněny záruky na konkrétní zajištění realizace a naplnění slíbeného záměru neměla být starostou obce Mokrá - Horákov tato smlouva vůbec podepsána.


Cena obvyklá:

Znalecký posudek č. 1536-1/16 byl oceněn k termínu 6.12.2015 a vyhotoven k termínu 4.1.2016 Znalecký posudek má 83 stran. Zastupitelé mají k dispozici pouze dílčí část. 

Já Ing. Rubínová mám k dispozici stranu 1,11,12,21,66,67,68,69,70,71,72. Pan radní Drápal doplňoval emailem dne 16.11.2020 stranu 13,14,15,19,20,21. Celkem se jedná 17 stran. Ke správnému vyhodnocení znaleckého posudku je nutné doložit celý znalecký posudek.

Je nezbytné doložit jakou cestou byl znalecký posudek zastupitelům předložen. Dle mého názoru nebyl zaslán e- mailem.

Z doloženého podkladu je zřejmé, že byla vyhodnocena cena pozemků bez stavebních objektů a předběžná cenová kalkulace demolic stavebních objektů. (Pro objektivní posouzení znaleckého posudku a jeho závěrů je nutné doložit celý znalecký posudek a případně jeho zadání jinému znalci).


1) Určení ceny pozemků:

Po celkovém zhodnocení všech hledisek týkajících se stavu a vybavenosti nemovitých věcí ve srovnání s prodeji a nabídkou porovnatelných nemovitých věcí určuji obvyklou cenu pozemků bývalé vojenské hlásky v k.ú. Horákov a k.ú Podolí a to vše včetně součástí a příslušenství bez započtení ceny za demolici stavebních objektů částkou 20 455 000 Kč.


2) Demolice:

a) Ocenění varianty 1 - cena bez DPH - 17 742 197 Kč. Zdemolování stavebních konstrukcí včetně recyklace materiálu.

b) Ocenění varianty 2 - cena bez DPH - 24 434 145 Kč bez DPH. Zdemolování všech stavebních objektů včetně odvozu materiálu.

c) Předpokládaný výnos z recyklace 2 036 000 Kč.

d) Znalecký posudek připouští snížení cen za demolice o 10-15%.

Při akceptaci varianty 1.: 17 742 197 Kč, po odečtení výnosu z recyklace 2 036 000 Kč se dostáváme k částce 15 706 197 Kč a po ponížení této částky o 15% by ceny demolicí mohly dosáhnout ceny 13 350 267 Kč. ( Pozn. upozorňuji na drobné nepřesnosti např. zahrnutí částky 578 050 Kč za demolici ČOV, která nebyla předmětem prodeje).


Zásadní je, že Znalecký posudek č. 1536-1/16 neurčuje skutečnou cenu (cenu obvyklou celého prodávaného majetku včetně stavebních objektů). Pro prodej majetku měla být znaleckým posudkem určená skutečná cena prodávaného majetku, tak aby v případě nižší nabídkové ceny bylo možno vyhodnotit nebo zdůvodnit jeho prodej nebo prodej zamítnout.

Co se týče ocenění demolic: Jako zastupitel obce jsem nedohledala doklad, že by zastupitelstvo obce usnesením pověřilo vedení obce zpracováním ocenění demolic stávajících stavebních objektů. Nikde není odůvodněno, proč by mělo k demolicím dojít. Není mi známo, že by existoval nějaký technický podklad (např. Stavebně-technický a statický průzkum), který by vyhodnotil, že stávající objekty jsou ve špatném technickém stavu a je nutné je zdemolovat a nevyužít . 

Není mi známo, že by obec Mokrá Horákov měla studii proveditelnosti ve které by byl zpracován záměr, jak chce obec s vojenský areál využít a proč pro toto využití je nutné zbourat stavební objekty. O tom, že obec má záměr objekty demolovat jsem se dozvěděla až ze znaleckého posudku. Není mi známo, že by zastupitelstvo obce usnesením odsouhlasilo ocenění demolic stávajících objektů na bývalé vojenské Hlásce a pověřilo radu obce jejich zadáním.


Kupní smlouvy:

1)Kupní smlouva:

kupující Energie Moravské Málkovice, s.r.o.

Předmětem prodejem jsou pozemky v uzavřené areálu bývalé vojenské Hlásky v obci Mokrá

- Horákov a v obci Podolí u Brna ( příloha č.1 - smlouva)

a) Kupní cena 5.000.000,- Kč celková plocha pozemků včetně stavebních objektů - 64401m2. Cena za m2 - 77,6 Kč/ m2.

Znalecký posudek č. 1536-1/16: předmětem znaleckého posudku jsou pozemky v uzavřené areálu bývalé vojenské Hlásky v obci Mokrá - Horákov a v obci Podolí u Brna Obvyklou cenu celého předmětu prodeje, ze znaleckého posudku č. 1536-1/16 nelze určit.

Celková plocha pozemků včetně stavebních objektů je 64 401m2. Zastupitelstvem byla pouze akceptována nabídková cena


2) Kupní smlouva:

kupující:

CEMENTÁRNA MALOMĚŘICE s.r.o.,

kupní cena 1 800 000 Kč celková plochy pozemků 9 093 m2. Cena za m2 - 198 Kč/ m2

a) Z nájemní smlouvy měl pan Novotný obci za pronájem pozemku pod sluneční elektrárnou doplatit obci nájem 1 141 000 Kč. Doplatek za pozemek byl 659 000 Kč. Právní posouzení by mělo vyhodnotit zda obci Mokrá Horákov nevznikla finanční škoda když, neinkasovala nájem 1 141 000 Kč a teprve po té nevypsala záměr na prodej pozemku o výměře 6 900 m2 a za cenu obvyklou.

b) Nebyl vyhotoven žádný znalecký posudek na prodávané pozemky. Vzhledem k tomu, že nebyl vyhotoven řádný znalecký posudek, nebyla stanovena cena obvyklá. V rámci posudku č. 1536-1/16 na vedlejších pozemcích byly vyhodnocena ceny obvyklá na ostatních plochách, jiných plochách za cenu v k.ú Horákov na cenu 350 Kč /m2.


Závěr:

Ani v jednom z výše uvedených prodejů obecního majetku nebyla zastupitelům známa cena obvyklá prodávaného majetku. Vedení obce předložilo zastupitelům pouze vybrané části znaleckého posudku, který však neuvádí skutečnou cenu prodávaného majetku.

Zastupitelka Rubínová navrhuje postupovat podle doporučení advokátní kancelář MAZEL PARTNEŘI. Tato kancelář doporučuje podat podnět na Ministerstvo vnitra ČR (dále jen "MV ČR") , aby v rámci veřejnoprávního dozoru územně‐právního celku při výkonu samostatné působnosti provedl revizi postupu prodeje majetku obce (bývalého vojenského areálu hláska na katastru obce Horákov) a případně podal žalobu na zrušení usnesení zastupitelstva obce Mokrá‐Horákov z 13. Veřejného zasedání ze dne 28.6.2016, kterým se prodej areálu bývalé vojenské hlásky schvaloval, budou‐li ze strany MV ČR k tomu shledány důvody. 

Na základě podnětu Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov by MV ČR mělo posoudit platnost nebo neplatnost prodeje bývalého vojenského areálu hláska na katastru obce Horákov a tím celou kauzu uzavřít. 


Usnesení 1:

Zastupitelstvo berte na vědomí zprávu Ing. Kateřina Rubínové zpracovanou k platnostem smluv na prodej bývalého vojenského areálu hláska na katastru obce Horákov do 16. veřejného ZO obce Mokrá - Horákov konaného dne 17.12.2020.

Pro: Jochecová, Harašta, Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Pejřil

Proti: Urbánek, Drápal, Švehlová, Kolář

Zdržel se: Rejnuš

Neschváleno.Usnesení 2: 

Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce, aby:

1) zahájila postup dle ustanovení § 124 zákona o obcích, tj. dala podnět na Ministerstvo vnitra ČR (dále jen "MV ČR") do 31. 12. 2020, aby v rámci veřejnoprávního dozoru územně‐právního celku při výkonu samostatné působnosti provedl revizi postupu prodeje majetku obce (bývalého vojenského areálu hláska na katastru obce Horákov) a případně podal žalobu na zrušení usnesení zastupitelstva obce Mokrá‐Horákov z 13. Veřejného zasedání ze dne 28.6.2016, kterým se prodej areálu bývalé vojenské hlásky schvaloval, budou‐li ze strany MV ČR k tomu shledány důvody;

2) veškerou komunikaci s MV ČR prováděla výhradně za přítomnosti a v součinnosti s členy zastupitelstva obce, kteří o to výslovně požádají;

3) informovala o průběžném postupu ve výše uvedených bodech vždy na bezprostředně následujícím veřejném jednání zastupitelstva obce."

Pro: Jochecová, Harašta, Barták, Brzobohatá, Vojtěch, Rubínová, Pejřil

Proti: Urbánek, Drápal, Švehlová, Kolář

Zdržel se: Rejnuš

Neschváleno.7. Informace starostky

 • Starostka děkuje zaměstnancům obce.
 • Byla přiznána dotace. Kompostéry pro občany by měly být příští rok.
 • Dne 6.12 proběhla v mediatéce vernisáž, na které byla pokřtěna kniha Cestou necestou pana Lubomíra Kosa.
 • U projektu přístavby dílen se podařilo odeslat všechny papíry na ministerstvo. Po Novém roce se bude pokračovat. Na jaře by to mělo být dokončeno
 • Dotace zajištění skalní stěny v zatáčce byla dokončena. Stavba čeká na kolaudační souhlas.


8. Diskuze9. Závěr