Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

09.04.2021

Konané dne 8.4.2021 v 18 hod. v sále Obecní mediatéky

Omluveni: zastupitelé Barták a Pejřil

Program:

1. Zahájení, slib nové členky zastupitelstva obce, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky . 

Novou členkou ZO se po zesnulém Ludislavu Haraštovi (ČSSD) stává Martina Klinkovská DiS, která skládá svůj slib zastupitele.

Návrhová komise: Kolář, Jochecová

Ověřovatelé zápisu: Rejnuš, Vojtěch

Zapisovatelka : Margit Strapinová

Jednohlasně schváleno


2. Akční plán pro udržitelnou energii a klima - MAS Slavkovské bojiště, z.s.. 

Je to strategický dokument, který na základě provedené analýzy výchozí emisní bilance skleníkových plynů, navrhuje konkrétní opatření vedoucí k jejich snížení; kromě toho analyzuje zranitelnost dané obce vůči negativním dopadům změny klimatu a doporučí konkrétní činnosti a opatření na zvýšení její odolnosti.

Realizací opatření z akčního plánu obec šetří svůj rozpočet díky energetickým úsporám, předchází škodám z negativních dopadů změny klimatu a podporuje zvyšování kvality života svých občanů.

Spoluúčast obce bude ve výši max. 50tis Kč (závisí na počtu zúčastněných obcí)

Zastupitelka Jochecová žádá informaci o konkrétní možnosti využití pro obec Mokrá - Horákov.

Mgr. Hana Tomanová, manažerka MAS, podává vysvětlení: tento dokument bude v budoucnu povinnou součástí žádostí o jakékoliv dotace. Bude obsahovat konkrétní analýzu potřeb obce Mokrá - Horákov v řadě oblastí, např. energetické úspory (fotovoltaické elektrárny), zadržování vody v krajině, zateplování budov atd. V tuto chvíli je vypsána dotace na pořízení tohoto plánu a tuto žádost MAS zaštiťuje pro sdružení obcí.

Schváleno jednohlasně.


3. Projekt - NOVÝ DOMOV - TADY TO MÁM RÁD, z.s.

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí spolku Tady to mám rád z.s. finanční dar ve výši 157 262 Kč na pokrytí finančních nákladů na zaplacení části kupní ceny na pořízení nemovitosti, a to pozemku p. č. 839/3, jehož součástí je stavba č. pop. 227, v obci Mokrá-Horákov, k. ú. Mokrá u Brna, ve které bude příjemcem v rámci projektu Nový domov vybudována a následně provozována registrovaná celoroční pobytová sociální služba komunitního charakteru pro osoby s poruchou autistického spektra.

Zdržela se: Klinkovská, Brzobohatá

Schváleno.


4. Stavební a dopravní komise

Stavební komise doporučuje schválení dokumentu Pravidla pro prodej obecních pozemků a pravidla pro vyjádření obce k výstavbě v lokalitě Líchy

Ing. Rubínová přednáší navrhovanou změnu

A) Pravidla pro prodej obecních pozemků a pravidla pro vyjádření obce k výstavbě v lokalitě Líchy:

 • Majitelé stávajících rekreačních objektů jsou vlastníci pouze pozemku pod samotným objektem. Jedná se dle KN o plochy cca 30 - 40m 2. V některých případech se nejedná o skutečný stav stávající zastavěné plochy rekreačního objektu. V případě, že majitel, bude mít zájem dle skutečného stavu aktualizovat a vlastnit skutečnou plochu pod svojí nemovitostí (rekreační objekt), obec mu to na základě individuálního posouzení umožní. Prodej obecního pozemku je možný pouze pod plochou objektu, případně pod důležitou stavební konstrukcí přiléhající k objektu, např. schodištěm. Obec odsouhlasí prodej zastavěné plochy pod stávajícím rekreačním objektem do celkové plochy maximálně 60 m2, ne více.  (např. To znamená, že pokud vlastní majitel rekreačního objektu 45m2 pozemku pod objektem a dle skutečného zaměření má stávající objekt plochu 50m2, je možné 5 m2 majiteli rekreačního objektu odprodat). Musí se jednat pouze o plochu původní stavby rekreačního objektu, ne nový stavební objekt. Rekreační objekt nesmí být rozšířen na obecní pozemek, bez předchozího jednání s obcí a odkupu dle výše uvedených pravidel. 
 • Vyjádření obce k výstavbě v lokalitě Líchy - dle ÚP Obce Mokrá Horákov je v lokalitě Líchy, přípustná nová výstavba a stavební úpravy rekreačních objektů (1 nadzemní podlaží a podkroví) na ploše původní stavby rekreačního objektu. V případě, že bude součástí návrhu stavby také podkroví, dá obec Mokrá-Horákov souhlasné stanovisko, pokud přesah šikmých střech bude maximálně 750 mm nad obecní pozemek v půdorysu včetně okapu. V případě ploché střechy je možný přesah střechy maximálně 750 mm nad obecní pozemek v půdorysu včetně okapu. Součástí vyjádření bude už smlouva o smlouvě budoucí na nájem obecního pozemku pod přesahem střechy.

Obec Mokrá-Horákov upozorňuje majitele nemovitostí v lokalitě Líchy, že může docházet ke škodám způsobeným pádem stromů, nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů.

Schváleno jednohlasně.


B) Darovací smlouva pana Haberle, který obci bezúplatně převádí pozemek č. 966/49 k.ú. Mokrá o výměře 1167m2. 

Jedná se o část pozemku pod komunikací v lokalitě Kopaniny, která bude v budoucnu převedena do majetku obce.

Schváleno jednohlasně


5. VZMR - Oprava komunikace k požární zbrojnici v obci Mokrá - Horákov - návrh na uzavření smlouvy o dílo. 

Ve výběrovém řízení bylo podáno 8 nabídek, jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vybrána firmy Vyskočil RP s.r.o. ze Slavkova u Brna s nabídkovou cenou 2 228 888 Kč bez DPH.

Zastupitelka Brzobohatá se dotazuje, zda na tento projekt bylo zažádáno o dotaci.

Místostarosta Janků vysvětluje, že dotace nebyla přiznána z důvodu velkého množství neuznatelných nákladů.

Schváleno jednohlasně


6. Rekonstrukce školního bazénu ZŠ Mokrá - Horákov - návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z MF ČR - záměr 

Paní starostka informovala o připravované administraci žádosti o dotaci v rámci dotační výzvy na MF ČR, obdobném programu jako v roce 2020, ze kterého byla financována Přístavba dílen ZŠ Mokrá-Horákov.

V diskuzi se zastupitelka Jochecová dotazuje na aktualizovaný rozpočet rekonstrukce a výši nákladů na následný provoz.

Mgr. Pětivlas, Ph.D., ředitel školy, uvádí, že bohužel finální částka zatím není k dispozici, protože do rozpočtu budou zařazeny ještě další položky např. rekonstrukce střechy tělocvičny. Co se týká nákladů na provoz, zatím se můžeme orientovat pouze podle odhadu jiných školních bazénů. Teoreticky by se částka mohla pohybovat kolem 1,5mil Kč za rok.

Ing. Rubínová za stavební komisi žádá o možnost nahlédnout do projektu.

V tuto chvíli zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí výše zmíněné dotace.

Schváleno jednohlasně.


7. Návrh na odepsání HIM z majetku obce

Jedná se o dřevěný altán u DPS v Horákově, jehož pořizovací cena byla 50 tis. Kč.

Schváleno jednohlasně


8. ZIPP Real - Smlouva o budoucí darovací smlouvě, kupní smlouva

Starostka obce seznámila zastupitele se Smlouvou kupní s obchodní společností ZIPP REAL, a.s., jejímž předmětem je koupě v dané smlouvě specifikovaných předmětů prodeje za kupní cenu 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). Jedná se o vybudovanou infrastrukturu a pozemky přilehlé první etapě výstavby Zipp Realu.

Schváleno jednohlasně


9. Bytový dům Mokrá č.p. 361. 

Rada obce předkládá návrh zveřejnění záměru převodu bytových jednotek   1-11 bytového domu Mokrá č.p. 361 za podmínek:

 1. Prodej současným uživatelům bytových jednotek v rámci procesu narovnání původních smluvních vztahů
 2. Kupní cena bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase v roce 2001 dle Znaleckého posudku č. 5420-600-2020, o ceně obvyklé nemovitých věcí, předmět ocenění: Bytové jednotky vymezené v bytovém domě č.p. 361 v k.ú. Mokrá u Brna, obec Mokrá - Horákov, účel posudku: Stanovení ceny obvyklé pro právní úkony zadavatele v aktuální cenové úrovni i v cenové úrovni roku 2001, zpracovaný dne 30.11.2020, a Dodatku č. 1 k uvedenému znaleckému posudku, účel dodatku: Stanovení ceny obyklé bytových jednotek v cenové úrovni roku 2001 při zohlednění vad specifikovaných v posouzení vlhkosti domu s malometrážními byty v Mokré - Horákově z února roku 2002, zpracovaný dne 4.3. 2021, obchodní společností STATIKUM s.r.o., znaleckým ústavem zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR
 3. V rámci narovnání budou na úhradu (části) kupní ceny zohledněny platby nabyvatelem na základě původních smluvních vztahů na úhradu ceny bytové jednotky
 4. Kupní cena bude splatná do 30 dnů od uzavření smlouvy, s vyjímkou sjednání splátkového kalendáře v odůvodněných případech k žádosti nabyvatele, přičemž 1. splátka bude vždy splatná do 30 dnů od uzavření smlouvy a úhrada kupní ceny ve splátkách bude sjednána pod ztrátou výhody spátek, žádost o splátky uvede nabyvatel při přihlášení se k záměru, k žádosti o splátky se vyjádří rada převodce a spátkách rozhodne zastupitelstvo převodce v rámci schválení převodní smlouvy
 5. Účinnost ujednání o převodu vlastnického práva k předmětu převodu bude odložena na splnění podmínky zaplacení kupní ceny, resp. První splátky v případě sjednání splátkového kalendáře
 6. Sjednání zatížení předmětu převodu, a to a) Zřízení předkupního práva ve prospěch převodce jako práva věcného na dobu určitou, přičemž cena v případě uplatnění předkupního práva bude odpovídat převodní ceně, za kterou vlastník předmět převodu od převodce nabyl, a b) Zákazu zcizení bez předchozího písemného souhlasu převodce jako práva věcného, zapisovaného do katastru nemovitostí, a to na dobu určitou
 7. V případě, že nabyvatel není prvním uživatelem předmětu převodu, nabyvatel předloží písemné vzdání se veškerých práv jeho právních předchůdců vůči převodci, která jim vznikla, nebo mohla vzniknout v souvislosti s předmětem převodu, nebo se zaváže vyrovnat veškeré případné nároky jeho právních předchůdců vůči převodci souvisejících s předmětem převodu
 8. Narovnání bude zahrnovat i práva a povinnosti související s užíváním bytové jednotky v období do 15.11.2020 tak, že nabyvatel nebude povinen za užívání předmětného bytu převodci ničeho doplácet a převodce bude oprávněn si ponechat prostředky hrazené nabyvatelem za toto období do tzv. fondu oprav
 9. Narovnání bude zahrnovat i práva a povinnosti související s užíváním bytové jednotky v období od 16.11.2020 do uzavření smlouvy tak, že nabyvatel se zaváže zaplatit převodci náhradu za užívání ve výši odpovídající obvyklému nájemnému v případě pronájmu bytů ve vlastnictví převodce, tj. čásku 47,08 Kč/m2/měsíčně a úhradu za plnění spojená s užíváním bytu a související služby.

Radní Kolář se starostkou Švehlovou průběžně vysvětlují jednotlivé body.

Zastupitelka Ing. Rubínová se ptá, zda většina nájemců je seznámena s výší svých doplatků a jestli s nimi souhlasí. Také zmiňuje usnesení z 16 ZO ve kterém bylo schváleno uzavření nájemních smluv s nájemníky a fakt, že k uzavření těchto smluv nedošlo. Otázka je, abychom neschvalovali něco, co není v první řadě dohodnuto s nájemníky.

Paní Kalábková (nájemník) poukazuje na to, že přestože nájemní smlouvy nebyly uzavřeny, všichni nájemníci řádně platí obci nájemné obvyklé pro všechny obecní byty (47Kč/m2).

Zastupitel Vojtěch se dotazuje, zda právníci obce a nájemníků jednají o výši doplatku, nebo o podmínkách převodu.

Starostka odpovídá, že právníci už jednají o podmínkách smlouvy o narovnání. Prvním krokem je odsouhlasení záměru, aby se nájemníci mohli přihlásit.

Radní Drápal se obrací na přítomné nájemníky a sděluje jim jejich konkrétní výši doplatku.

Zastupitelka Klinkovská se ptá jednotlivých nájemníků, zda s výší doplatku souhlasí. Všichni přítomní souhlasí.

Další dotaz paní Kalábkové se týká založení SVJ, zda obec toto zajistí. Starostka a radní Drápal vysvětlují, že toto je v zájmu nájemníkům, aby jim samotným podmínky SVJ vyhovovaly.

Zastupitelka Jochecová vyjadřuje svůj nesouhlas s podmínkami, za kterých mají být byty převedeny, nesouhlasí s vyměřováním nájmu zpětně formou zabavení fondu oprav. Podpořila by návrh dříve přednesený Ing. Rubínovou, kde se při výpočtu vycházelo z nákladové ceny nemovitosti.

Zastupitelka Brzobohatá přednáší protinávrh u kterého částečně vycházela z podkladů Ing. Rubínové, účetní hodnota stavby je 10 190 000 Kč, dotace a platby uživatelů 9 420 400 Kč rozdíl 769 600 Kč. Tuto částku navrhuje rozdělit dle plochy bytu plus cena za pozemek 277m2 podle ceny prodávaných pozemků obcí 2000Kč/m2 podělit počtem bytů.

Znění protinávrhu usnesení: Zastupitelstvo obce Mokrá - Horákov navrhuje změnu v bodu číslo 2 návrhu a to způsobu výpočtu doplatku. Doplatek bude stanoven rozdílem mezi účetní hodnotou stavby a dotacemi a platbami uživatelů. K tomu bude připočítán podíl ceny za pozemek.

PRO: Vojtěch, Klinkovská, Brzobohatá, Rubínová, Jochecová

PROTI: Kolář

ZDRŽELI SE: Rejnuš, Urbánek, Švehlová, Janků, Drápal, Skotalová, Lazarčík


Hlasování o původním návrhu Rady obce

PRO: Rejnuš, Urbánek, Švehlová, Janků, Drápal, Skotalová, Lazarčík, Vojtěch

PROTI: Klinkovská, Brzobohatá, Jochecová

ZDRŽELA SE: Rubínová

Návrh Rady obce byl schválen


10. Informace starostky obce

 • Oprava chodníků na sídlišti byla dokončena
 • Kompostéry pro občany naší obce získané z dotace se již navážejí a budou rozdávány obyvatelům
 • Bude natřena kaple ve staré Mokré
 • Pracovní skupina osazuje nové koše
 • Probíhá kontrola dětských hřišť

11. Diskuze

Zastupitelka Brzobohatá podává podnět kontrolnímu výboru na posouzení postupu Rady obce při odkupu budovy drogerie.

Předseda kontrolního výboru Mgr. Vojtěch se bude podnětem zabývat.

12.Závěr