Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov

26.06.2021

Konaného dne 16.6.2021 v 18 hod v sále Obecní mediatéky

Program:

1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise (Kolář, Ing. Rubínová), ověřovatelů zápisu (Drápal, Barták - nesouhlasí, Klinkovská DiS), jmenování zapisovatelky (Strapinová).  

Jednohlasně schváleno


Paní starostka uvádí, že v oficiálním zápisu z jednání budou u jednotlivých bodů uvedena pouze jména diskutujících, pokud zastupitel žádá výslovné uvedení obsahu své promluvy v zápise, musí na toto předem upozornit.

Zastupitel Pejřil vyjadřuje svůj hrubý nesouhlas s výrokem paní starostky, každý zastupitel má právo, aby jeho výpověď byla zaznamenána v zápise.2. Bytový dům Mokrá 361 - Dohody o narovnání a kupní smlouvy se zřízením předkupního práva a zákazu zcizení jako práv věcných

Paní starostka shrnuje dosavadní průběh celé kauzy převodu bytů. Právnička Mgr. Staňková doplňuje obsahy dohod, které jsou odsouhlaseny všemi 11 majiteli bytových jednotek prostřednictvím jejich právních zástupců. Výše kupní ceny je odvozena ze znaleckého posudku firmy Statikum, byl vypracován dodatek, který přesně dokladuje stav bytů k roku 2001, kde byly skryté vady a došlo k mírnému snížení kupních cen. Je sjednáno předkupní právo, 3 roky zákaz zcizení, které běží od listopadu loňského roku. Jsou sjednány výjimky u některých uživatelů. Dohoda pokrývá i narovnání vztahů a sporné smlouvy z minulosti, započítává se, co nájemníci v minulosti zaplatili formou splátek. V některých případech je splátkový kalendář. Všichni uživatelé s podmínkami souhlasí.

Ing. Rubínová komentuje situaci:

K termínu 13.4.2021 byly na stánkách MMR uveřejněny dokumenty ( metodika) k převodu obecních bytů na nájemce. Jedná se o města a obce, které v minulosti v letech 1997 až 2007 využily dotace MMR nebo státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytů.

Metodika se zaměřila i případy, kdy byla zjištěna neplatnost smlouvy o budoucím převodu vlastnického práva k bytu či k bytovému domu a dává postup, jak v tomto případě postupovat. V metodice je stanoven postup, jak by obec mohla postupovat v souladu s původním závazkem obce z roku 2001 a obyvatel bytového domu č. 361 a převést jim byty za původních podmínek to znamená za jednu korunu.

Obyvatelé bytového domu 20 let očekávali, že obec splní svoje závazky plynoucí ze smluv z roku 2001 a není jejich chybou, že jsou ty smlouvy neplatné. Navrhuji, aby obec si splnila za své závazky z roku 2001, nezatěžovala zbytečně rodinné rozpočty obyvatelů domu č. 361 a byty obyvatelům domu č. 361 převedla za původních podmínek z roku 2001 a budoucímu bytovému družstvu převedla fond oprav. Obyvatelům bytového domu by byl nabídnut odkup pozemku pod bytovým domem. Dle mého názoru je nesolidní, vůči obyvatelům domu č. 361, v případě, že se otevřela možnost dostát svým závazkům z roku 2001, po 20- ti letech měnit podmínky převodu bytů.

Mgr. Staňková tento názor nesdílí, z jejího pohledu tato metodika nepřináší nový pohled na tuto problematiku a jako právní zástupce nemůže doporučit obci postupovat tímto způsobem. Zvolila se cesta právní jistoty a tou je narovnání vztahů. Uživatelům bytů bylo jejich právními zástupci doporučeno tuto dohodu přijmout.

Ing. Rubínová vyjadřuje názor, že uživatelé bytů byli k přijetí dohod dotlačeni a nová metodika z ministerstva je známa teprve od dubna. Obec na ni žádným způsobem nezareagovala.

Zastupitel Pejřil plně podporuje vyjádření Ing. Rubínové. Byty byly vystavěna v roce 2000 a 2001 a v plné míře postupovali v celém procesu postupovali dle doporučení právníka. Zastupitelé by si měli uvědomit, že rozhoduje zastupitelstvo obce.

Zastupitelka Mgr. Jochecová připomíná, že hlavní původní argumenty pro zneplatnění stávajících smluv byly nezveřejnění záměru a nedoložené odhlasování smluv Zastupitelstvem obce. Tyto dva důvody jsou výslovně uvedeny v nové metodice ministerstvech a to tak, že nemají být považovány za důvody neplatnosti těchto smluv.

Právnička obce Mgr. Staňková odpovídá, že tyto dvě věci jsou pouze jedny z mnoha důvodů, pro které tyto smlouvy považuje za neplatné.

Zastupitel Pejřil tvrdí, že občané k souhlasu byli víceméně dotlačeni. 20 let žili v tom, že byty jim budou převedeny a nikdo za těch dvacet let nezpochybnil jejich nárok. Občané rezignovali a zastupitelé by měli vycházet vstříc hlavně občanům.

Starostka předpokládá, že občané nejsou přítomni proto, že s podmínkami souhlasí.

Radní Kolář uvádí, že s několika uživateli hovořil a vítají tuto variantu řešení.

Zastupitelstvo obce schvaluje Dohody o narovnání a kupní smlouvy se zřízením předkupního práva a zákazu zcizení jako práv věcných s jednotlivými uživateli bytů bytového domu Mokrá 361.

PRO: Ing. Švehlová, Drápal, Kolář, Urbánek, Janků, Ing. Rejnuš, Mgr. Vojtěch, Ing. Skotalová, Lazarčík

PROTI: Pejřil, Klinkovská DiS, Brzobohatá

ZDRŽELI SE: Ing. Rubínová, Mgr. Jochecová, Barták

Starostka děkuje všem, kteří pro návrh hlasovali a zvlášť radnímu Kolářovi, který problematice věnoval spoustu času.3. Stanovy společenství vlastníků Mokrá 361, Mokrá - Horákov. 

Založení společenství vlastníků, Mgr. Staňková podává komentář. Současný vlastník všech jednotek schvaluje založení společenství vlastníků a svůj podíl v tomto společenství (obec dál vlastní 1 bytovou jednotku). Stanovy byly konzultovány s uživateli bytů, ustanovili si předsedu.

SCHVÁLENO všemi zastupiteli

ZDRŽEL SE F. Pejřil4. Stavební a dopravní komise 

Ing. Rubínová přednáší návrhy stavební a dopravní komise

 • Záměr prodeje pozemku 213/14 k.ú. Mokrá cca 30m2, žadatelka navrhuje cenu 500 Kč/m2. Ing. Rubínová seznamuje zastupitele s komplikacemi ohledně historie zaměření pozemků dříve odkupovaných žadatelkou od obce. Vyměřená hranice nesouhlasila se skutečným stavem plotů sousedů. Diskutabilní bylo, zda se jedná o pozemek určený k výstavbě, kdy by šlo až o 2500 Kč za m2, žadatelka si dala žádost o územně plánovací informaci ve Šlapanicích, kde bylo určeno, že plocha spadá do plochy veřejných prostranství, komunikací, ploch nezastavitelných (zahrady, pole, vinice). Stavební komise souhlasí.

SCHVÁLENO

ZDRŽELI SE Ing. Švehlová, Drápal


 • Žádost o odkup části obecního pozemku 708/2 k.ú. Horákov Mordovny. Stavební komise nedoporučuje.

Usnesení neschvaluje prodej

ZDRŽEL SE Lazarčík

SCHVÁLENO


 • Správa a údržba silnic JMK komunikace na Příhon - silnice III/3835 převod do majetku a správy obce Mokrá - Horákov

F. Pejřil uvádí, že kraj se nikdy o tuto komunikaci nestaral

Starostka informuje o jednáních a příslibu opravy příjezdové komunikace do Mokré v horizontu příštího roku

Ing. Rubínová uvádí, že místostarosta pracuje na snížení rychlosti na Příhoně, případné řešení parkovacích míst.

Záměr přípravy bezúplatného převodu

SCHVÁLENO jednohlasně


 • Budoucí odpis majetku zastávky na sídlišti nad koupalištěm směrem do Brna, odstranění v červenci, zůstatková cena 6090 Kč, bude vybudována nová zastávka

SCHVÁLENO jednohlasně


 • Účetní uzávěrka obce Mokrá - Horákov za rok 2020 ( k dohledání na webu obce)

SCHVÁLENO jednohlasně


 • Závěrečný účet obce Mokrá - Horákov za rok 2020 (k dohledání na webu obce)

Auditor přezkoumal hospodaření územního celku a nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Zastupitelka Jochecová prosí o sdělení celkové částky nákladů, které obec vynaložila na přístavbu dílen ZŠ a zajištění nestabilní skalní stěny ve velké zatáčce a to na příštím jednání zastupitelstva obce.

SCHVÁLENO

ZDRŽEL SE F. Pejřil


 • Rozpočtové opatření č. 2/2021

Radní Kolář podává komentář k navrhovaným opatřením: nejvyšší položky příjmů tvoří např. doplatky za byty Mokrá 361 ve výši 1 327 100 Kč, příspěvek na infrastrukturu od ZIPP Real 1 820 000 Kč, Dotace z MŠMT, MPSV pro ZŠ 1 038 000 Kč, příjem prodej dřeva 115 000 Kč. Na straně výdajů jde o např. 210 000 za opravu komunikace k hasičce, 800 000 Kč za sanaci svahu silnice k lomu - místostarosta upřesňuje lokalitu "u křížku v čínské čtvrti" dlouhodobé problémy s parkováním a úzkou komunikací, Ing. Rubínová za stavební komisi doporučuje, 800 000 zateplení kuchyně a přípravné práce pro dotaci a stavební povolení na rekonstrukci bazénu, 300 000 Kč sanace svahu na fotbalovém hřišti v Horákově, 593 000 Kč příkopové rameno a oprava techniky na sekání trávy.

Celkem se jedná o změny na straně příjmů i výdajů ve výši 5 020 300 Kč a výše upraveného rozpočtu pro tento rok činí 61 176 100 Kč.

SCHVÁLENO

ZDRŽELI SE Ing. Rubínová, Pejřil


 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rok 2021 s TJ Mokrá - Horákov

Jedná se o částku 332 000 Kč na činnost

SCHVÁLENO jednohlasně


 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu pro rok 2021 s FC Mokrá - Horákov

Jedná se o částku 220 000 Kč na činnost

SCHVÁLENO jednohlasně


 • Zrušení členství obce Mokrá - Horákov v občanském sdružení Galaxii hokeje

Tajemník Ing. Charvát vysvětluje, že Kometa Brno založila v roce 2013 spolek, kde pod patronátem Jihomoravského kraje začaly obce spolupracovat a vytvářet podmínky pro rozvoj sportu. Cílem byla výstavba nové hokejové haly. V té době zastupoval Mokrou - Horákov tehdejší starosta Aleš Ryšánek. V současné době se pan Ryšánek obrátil na právníka obce, aby vystoupil jako zástupce obce z tohoto sdružení. Subjekt už nevyvíjí žádnou činnost a Kometa v tuto dobu nemá s tímto subjektem žádné další plány. Z tohoto důvodu je navrhováno zrušení členství naší obce v tomto spolku.

Pan Pejřil se ptá na výhody našeho působení v tomto spolku. Pan Ryšánek by měl podat vysvětlení.

Pan tajemník reaguje: jde o prezentaci obce na Kometě a celosezonní permanentky pro obec

SCHVÁLENO

ZDRŽEL SE Lazarčík


5. Informace starostky obce

 • Ve spolupráci s VUT fakulta architektury byly zadány závěrečné práce studentům na zpracování možné přestavby budovy drogerie paní Bendové (v souvislosti s plánovaným odkupem této budovy). Práce mají být odevzdány do konce června, paní starostka má představu vytvoření komise, která by vyhodnotila vítěznou práci, která bude finančně ohodnocena.
 • Změna jízdního řádu, s platností od 1.7.2021 bude obnoven půlnoční linky
 • Na školním hřišti začne fungovat správce hřiště, jeho úkolem je udržení pořádku, nemá pracovní dobu
 • Architekti aktualizovali projekt pro opravu bazénu ZŠ, stavební úřad zahájil proces udělení stavebního povolení
 • Developer ITP Kala (Kopaniny) je nesolidní, nepřipravil komunikaci k převzetí obcí
 • Diskuze

F Pejřil se ptá, zda má obec stavební dozor na lokalitu ITP Kala.

Starostka uvádí, že se nejedná o akci obce, nemá svůj stavební dozor, ale sama dohlíží a chodí na kontroly. Voda a splašková kanalizace byla převzata Svazkem Šlapanicko ke dnešnímu dni. Dešťovka má být převzata obcí, byly provedeny kamerové zkoušky.

Místostarosta doplňuje, že obec pracuje na tom, aby byla provedena geodetická zaměření, aby bylo zřízeno veřejné osvětlení, odběrové místo atd.

F. Pejřil se ptá, kdy bude kolaudace. Dle jeho názoru je komunikace křivá, nemá spád. Kolaudace by měla zajišťovat perfektní stav.

Starostka uvádí, že kolaudace už proběhla. Stavba domů probíhala i po kolaudaci vozovky. V rámci plánovací smlouvy má obec komunikaci převzít, ale až poté, co budou odstraněny nedostatky.

Ing. Rubínová konstatuje, že obec musí bojovat za to, aby převzala dílo v co nejvyšší kvalitě, sama této problematice věnuje spoustu času.

Jochecová se ptá, jestli obec dávala souhlas ke kolaudaci komunikace.

Paní starostka odpovídá, že obec potažmo ona žádný souhlas k této kolaudaci nedávala, obec nebyla dotčeným orgánem při řízení.


6. Závěr