Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá – Horákov

26.04.2019

  Omluveni: Ryšánek Aleš, Ing. Skotalová Monika

1. Zahájení, schválení programu, volba

Návrhové komise: Drápal, Brzobohatá

Ověřovatelů zápisu: Pejřil, Vojtěch

Jmenování zapisovatelky: Margit Strapinová


2. Stavební a dopravní komise:

 • Záměr prodeje části obecního pozemku p.č.484/2 v k.ú. Mokrá u Brna o výměře cca 39m2 

Zdržela se Jochecová ostatní PRO

 • Odprodej části obecního pozemku p.č. 1081/1 v K.ú. Mokrá u Brna o výměře cca 50m2

Proti: Barták, Rubínová Zdržela se: Brzobohatá ostatní PRO

 • Odprodej pozemku p.č. 368 v k.ú. Horákov - 37m2

Jednohlasně schváleno

 • Odprodej pozemku p.č. 377 v k.ú. Horákov - 10m2

Jednohlasně schváleno

 • Odprodej pozemku p.č. 778/01 v k.ú. Horákov - cca 34m2

Jednohlasně schváleno


3. Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele díla "Zajištění skalní stěny v lokalitě Velké zatáčky - křižovatka ke koupališti v Mokré - Horákově" - rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce

Zastupitelstvo obce vybralo pro veřejnou zakázku jako nejvýhodnější nabídku firmu STRABAG Rail a.s. s nabídkovou cenou 4 519 682,21 Kč bez DPH.

Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 4. týden v dubnu 2019 s následným zahájením prací do pěti dnů od předání staveniště. Termín ukončení prací je do 4 měsíců od předání staveniště. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH.

Proti: Barták Ostatní PRO


4. Veřejná zakázka malého rozsahu - výběr dodavatele díla "Modernizace odborných učeben Základní škola Mokrá - Horákov - vybavení učeben" - rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce

Firma Školab s.r.o. byla jedinou firmou, která se přihlásila do výběrového řízení na vybavení učeben s částkou 2 774 427 Kč bez DPH. Jedná se o učebny chemické laboratoře (z roku 1974), fyziky (neexistuje), IT (kapacita nestačí pro početné třídy, výměna 7 let starých počítačů). Předpokládaná částka za rekonstrukci je 6,5 mil. Kč, z čehož by měla být část - 4 mil Kč pokryta dotací z MAS. Rada obce je pověřena zastupitelstvem k podpisu smlouvy za podmínky, že bude přiznána dotace z MAS.

PRO: všichni


5. Rozpočtové opatření č. 2/2019

PRO: všichni


6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Mokrá - Horákov, z.s.

Zastupitelstvo schválilo dotaci na činnost TJ Mokrá - Horákov ve výši 265 000 Kč.

PRO: všichni


7. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro FC Mokrá - Horákov, z.s.

Zastupitelstvo schválilo dotaci na činnost FC Mokrá - Horákov ve výši 200 000 Kč.

Pro: všichni


8. Dodatek ke Smlouvě o koupi najaté věci - připsání dalšího nájemce

PRO: všichni


9. Podání informací k žádosti člena ZO - 4. zasedání dne 20.2. 2019 bod programu č. 10

Žádost pana Pejřila o podání informací ohledně prodeje vojenské hlásky v Horákově - důvod prodeje, výběrové řízení, cena.

Připomínáme složení zastupitelstev v obdobích, kterých se prodej hlásky týká:

2010 -2014 starosta Ryšánek, místostarosta Horáček, radní: Drápal, Deferová, Švehlová, zastupitelé: Boudný, Rotreklová, Barták, Klinkovská, Kadák, Pejřil, Křešťák, Škrdla, Skotalová, Zouhar

2014 - 2018 starosta Ryšánek, místostarosta Janků, radní: Drápal, Koutný, Barták, zastupitelé: Rotreklová, Boudný, Harašta, Horáček, Skotalová, Švehlová, Rubínová, Vojtěch, Klinkovská, Divácký

Níže vám přinášíme souhrn informací podaných zastupiteli a částečně i přepis jejich diskuze.

Zastupitel Pejřil přednáší, že zvolená prodejní cena by měla být v souladu s péčí řádného hospodáře a to podle jeho názoru není. Do roku 2010 nebyly s Hláskou žádné problémy, vydělala na sebe i pro obec, byla finanční jistotou obce. Zastupitelstvo chtělo hlásku prodat, což považuje za nevýhodné pro obec a špatné rozhodnutí.

Slovo si bere zastupitelka Rubínová. V roce 2000 obec Mokrá Horákov převzala o Ministerstva obrany ČR majetek v hodnotě 94 659 168,- Kč. V areálu byl od roku 2001 do roku 2011 (10 let) nájemce ( pan Tomáš Novotný). Obec si od něho areál převzala zpět. V roce 2011 bylo obcí zkonstatováno, že je nutné areál prodat, protože je ve špatném technickém stavu a obec se o něj nebude starat. Po 15 letech od převzetí Hlásky do majetku obce má v roce 2015 má dle znaleckého posudku hodnotu 20 680 330 Kč a dle názoru vedení obce je nutné objekty zdemolovat. Bývalý vojenský areál prodává za souhrnnou částku 6 800 000 Kč, s tím že obec neobdržela nájem na pozemek pod fotovoltaickou elektrárnou v celkové částce 1 481 000Kč.

Výběrové řízení tehdy vyhrála firma Energie Málkovice, jejíž projekt obsahoval, že firma vybuduje lanovku, informační centrum, muzeum, paintball, sportovní areál - ve smlouvě není žádná podmínka, která by firmu k vybudování slíbeného zavazovala, firma nemá žádný kapitál na to, aby vybudovala to, co uvádí v záměru.

Během jednání o prodeji se přihlásila firma Renata (vojenské muzeum Ořechov) s žádostí o pronájem. Tento dokument byl předložen radou obce zastupitelstvu cca 6 měsíců po jeho obdržení (2016).

Slovo si bere zastupitelka Rotreklová, která poukazuje na špatný technický stav hlásky. Lidé z Horákova se vyjadřovali o hlásce tak, že jsou tam různá nebezpečí, která se mohou objevit. Pokud chce jít Pejřil do soudního sporu, soudy u nás trvají dlouho a výsledek v nedohlednu.

Zastupitel Barták cituje ze zprávy od obecního právníka Mgr. Čecha (z podkladů pro zastupitele). Z prověření majetku kupujícího firmy Moravské Málkovice vyplývá, že se zastupitelstvo rozhodlo prodat majetek firmě lidem, kteří nemají téměř žádný majetek, mají desítky milionů úvěrů a nejdůležitější je, že zastupitelé tento dokument vůbec nedostali k dispozici. Tento dokument je datován 16.9.2014. Dne 22.9.2014 Oldřich Drápal sepsal mail, kde vychvaluje tuto firmu, ale nezmiňuje, že firma nemá žádný majetek. Je dva roky od prodeje a není tam nic postaveného. Podepsány pod těmito informacemi jsou radní Švehlová a Deferová. Co s tím budeme dělat, když radní nedůvěřují zastupitelům a nepředají jim takovou důležitou věc, zatajili informace (v době prodeje)? Někteří zastupitelé mohli být ovlivněni tím, že dostanou takový krásný dopis od pana Drápala.

Starostka Švehlová komentuje situaci. Nehledá, co kdo kdy v minulosti udělal, co se teď zdá, že je špatně. Není na pořadu hlasování, že hlásku kupujeme, prodáváme, diskuze je dle jejího názoru v tuto chvíli ztráta času.

Zastupitelka Rotreklová potvrzuje, že firma Moravské Málkovice řádně zaplatila. Oponuje zastupitelka Rubínová s tím, že firma Moravské Málkovice vyhrála s určitým záměrem, což byl důvod, proč jí byla hláska prodána. Nemá ale žádné finanční prostředky k tomu, aby tam cokoliv takového mohla realizovat.

Slovo si bere radní Drápal a odpovídá na některé vznesené otázky. Hodnota převedeného majetku od armády se skládá z ceny pozemků (420tis) a ceny bunkrů (94mil). Armáda se hlásky zbavovala, protože to pro ně byl nadbytečný majetek, který vyžaduje péči. Tržní hodnota bunkrů je nulová. Zastupitelstvo omezením využití prostoru změnou územního plánu na občanskou vybavenost (nesmí zde být stavební, výrobní a skladovací prostory) snížilo hodnotu pozemku. Nutné bylo vybudování inženýrských sítí, úzká příjezdová cesta také snižuje cenu majetku. V roce 2011 byla hláska v dezolátním stavu. Cena, za kterou se tento pozemek prodal panu Novotnému se skládala z ceny pozemku plus doplatku nájmu za 10 let - 1.800.000 Kč. V roce 2014 dle zprávy Policie ČR zastupitelé rozhodovali o prodeji nejen podle kupní ceny, ale i využití pozemku. Nebyl prokázán záměr zastupitelů poškodit obec.

Zastupitelka Brzobohatá se doptává, jak byla zdůvodněna cena, když byla výrazně nižší než cena v místě obvyklá. Cena byla 75Kč za m2. Zastupitelka Rubínová doplňuje, že ve znaleckém posudku je cena v místě obvyklá - hodnota majetku vyčíslena na 20mil Kč.

Zastupitel Vojtěch reaguje, že obec prodala hlásku z důvodu určitého záměru firmy a doptává se, zda bude obec kontrolovat po dvou letech od prodeje, zda firma provádí záměr, když ve smlouvě žádné postihy firmy nejsou.

Starostka Švehlová navrhuje osobní prostudování smlouvy s Energie Málkovice a zjišťuje, zda Zastupitelstvo chce, aby tam někdo teď stavěl? Zastupitelka Rubínová přednáší požadavek na pozvání zástupců firmy Moravské Málkovice, aby deklarovali další záměr výstavby.

Na závěr debaty zastupitelů zastupitelka Brzobohatá vznáší dotaz k neoprávněnému kácení stromů na Hlásce. Starostka Švehlová vysvětluje dosavadní postup. Vedoucí stavebního úřadu postoupila záležitost Lesům ČR, Málkovice dostanou pokutu, další jednání v kompetenci Lesů ČR.

Prostor k vyjádření dostávají občané:

Bývalý zastupitel Horáček potvrzuje, že Hláska vypadala v době přebírání od pana Novotného velice dobře. Byla pod kamerami, fungovala ochranka. Hlásku poté přebíral starosta Ryšánek, ale neexistuje předávací protokol. Poté byl záměr hlásku zdemolovat, aby se její cena snížila. Hláska se prodávala pět let. Drápal měl zájem hlásku prodat. Právník v té době napsal, že Málkovice nemají čím ručit, kdyby neplnily své povinnosti. Málkovice byly vybrané, protože zaujalo, že postaví lanovku. Oponuje radní Drápal, který vysvětluje, že byl aktivní, protože chtěl, aby některé z pozemků zůstaly obecní.

Dotaz člena kontrolní komise Hlásenského: Když byla hláska prodána na základě záměru, proč nebyly do smlouvy zaneseny podmínky, které by firma musela dodržet, např. časový termín, do kdy musí s výstavbou začít? Odpovídá zastupitelka Rotreklová, že situace na Hlásce byla zcela jiná, než je např. na běžném stavebním pozemku. Zastupitel Lazarčík se doptává, kdy proběhla ta změna územního plánu, konstatování faktu, že není povoleno na hlásku stavět lanovku. Odpovídá radní Drápal - 2014. Zastupitelka Rubínová, že ani teď v novém územním plánu ta lanovka není povolena.

Zastupitel Pejřil navrhuje usnesení zastupitelstva ve znění:

Zastupitelstvo obce Mokrá - Horákov konstatuje, že pro prodej vojenské hlásky nebyl žádný důvod. Majetek obce Mokrá - Horákov, bývalá vojenská hláska, byla prodána za cenu několikanásobně nižší, než byla cena obvyklá.

Pro: Rubínová, Pejřil, Barták, Jochecová, Brzobohatá

Proti: Švehlová, Drápal, Kolář, Rotreklová

Zdrželi se: Janků, Urbánek, Lazarčík, Vojtěch

Zastupitelka Rubínová navrhuje doplnění usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor prověřením regulérnosti a transparentnosti prodeje vojenské hlásky.

Pro: Rubínová, Pejřil, Barták, Jochecová, Brzobohatá, Kolář, Vojtěch, Drápal

Zdrželi se: Urbánek, Janků, Švehlová, Lazarčík, Rotreklová


10. Informace starostky obce

 • Začátkem května vyjde Zpravodaj
 • 30.4. proběhne akce pálení čarodějnic ve spojení s MŠ
 • 100 let sportu - výstava v mediatéce
 • Pokračuje výstavba komunikace na Půllánech v Horákově
 • Opakované stížnosti na špatné parkování na sídlišti v Mokré


11. Diskuze

 • Radim Kolář informuje o záměru obce vykupovat pozemky pod sportovišti. Jedná se o cca 13tis m2.
 • René Hlásenský jako člen kontrolního výboru žádá o zasílání usnesení rady obce ke kontrole


12. Závěr

Na tomto zastupitelstvu se ukázalo, jak obtížné je formou zápisu informovat o dění na zastupitelstvu, protože papír nepojme atmosféru, pocity, mimiku ani intonaci, a každý si může vyložit napsané trochu po svém. Proto žádáme všechny čtenáře, aby si názor udělali až poté, co osobně navštíví některé zastupitelstvo.

Je předčasné dělat jakékoliv závěry, věci mohou nějak vypadat a jinak být. Proto vítáme, že záležitost prošetří komise. Velice si vážíme aktivity zastupitelů, kteří podávají podněty a připravují podklady.