Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mokrá – Horákov

21.12.2019

Zasedání se konalo dne 16.12.2019. Omluven Miroslav Barták.


1. Zahájení, slib nového člena zastupitelstva obce, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatelky. 

Zastupitel Aleš Ryšánek (ČSSD) rezignoval na svoji funkci zastupitele. Na jeho místo nastupuje pan Ludislav Harašta, který skládá slib člena zastupitelstva obce.

V programu dochází ke změně, bod 12 Záměr zveřejnění darování vodohospodářské infrastruktury (stará Mokrá - Příhon) je nahrazen bodem Návrh na vyřazení nedokončených investic.

Návrhová komise: Radim Kolář, Martin Vojtěch

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Lazarčík, Eliška Rotreklová

Zapisovatelka: Margit Strapinová

Vše jednohlasně schváleno.2. Stavební komise

 • Záměr prodeje na žádost k odprodeji pozemku 220/1 k.ú. Mokrá - stavební komise a rada obce doporučuje pronájem. Proti všichni, zdržel se Lazarčík. Neschváleno
 • Záměr prodeje na žádost 245/1 k.ú. Líchy narovnání majetkových vztahů. Schváleno jednohlasně
 • Záměr směny pozemku s doplatkem za 376m2 - výkup pozemků na hřišti v Horákově 491/14 k.ú. Horákov směna za 426 k.ú. Horákov Schváleno jednohlasně
 • Nabídka obci Mokrá - Horákov na odkup pozemku v oblasti vodárny ve staré Mokré 312/2 29m2, 313/3 14m2, 313/3 35m2 za 200Kč/m2 - Schváleno  Proti Pejřil, Rubínová, Kolář, zdrželi se Brzobohatá, Lazarčík
 • Nabídka na nákup pozemků - 774/17 24m2, 774/42 1m2 k.ú. Mokrá pozemky blízko komunikace k TASY za 200kč/m2  Schváleno jednohlasně
 • Nákup pozemků hřiště pod Horákovem 491/18 k.ú. Horákov 1193m2 za celkem 238.600 Kč Schváleno jednohlasně
 • Nákup pozemků 785/3 k.ú. Mokrá 81m2, 784/15 k.ú. Mokrá 17m2, 491/5 k.ú. Horákov 104m2 za cenu 40.400Kč Schváleno jednohlasně
 • Nákup pozemků 491/32 286m2, 492/28 163m2, 493/11 68m2, 492/29 12m2, 493/12 239m2, 492/14 24m2, 493/8 109m2, 492,7 1m2, 493/10 8m2,495/6 60m2 vše k.ú. Horákov za celkovou částku 194.000 Kč. Schváleno jednohlasně
 • Nákup pozemku 785/1 122m2, 784/11 11m2, 784/12 20m20 k.ú. Mokrá za 31.000 Kč Schváleno jednohlasně
 • Směna pozemku s firmou Českomoravský cement - obecní pozemek v dobývacím prostoru lomu 1051/5 k.ú. Mokrá 334m2 za 126/4 226m2 a 1068/2 245m2 vše k.ú. Mokrá s doplatkem obce 31 663 Kč. Schváleno, proti Pejřil3. Návrh rozpočtu obce Mokrá - Horákov pro rok 2020

Vyrovnaný rozpočet obce ve výši 48.156.400 Kč

Výdaje: největší položky: silnice - vyúčtování skalní stěny 5,5mil, chodníky a parkoviště, navýšení ceny za noční spoj, ZŠ - výměna kotlů, zateplení, výměna elektroinstalace, vybavování tříd, knihovna - navýšení o 500 tis oprava střechy, sportovní zařízení - počítá se s výstavbou vodní nádrže na hřišti pod Horákovem pro potřeby hasičů, fotbalu, tenisu, volejbalu a na vybudování pumptracku

Pejřil: Počítá se s financováním projektu na vybudování DPS?

Kolář, Švehlová: Počítá se s provozem současné DPS, ne s pořizováním nového projektu.

Schváleno. Zdrželi se Harašta, Pejřil4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Mokrá - Horákov na období 2021 až 2022

Finanční výbor vychází z výhledů z minulých let.

Návrh vyrovnaného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 ve výši 47.951.000 Kč

Schváleno. Zdržel se Harašta

Návrh vyrovnaného střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 ve výši 48.451.000 Kč

Schváleno. Zdržel se Harašta5. Rozpočtové opatření č. 5-2019

Schváleno jednohlasně6. Rozpočtová opatření ke konci roku 2019

Schváleno jednohlasně7. OZV č. 2/2019 o místním poplatku za psy

Tajemník informuje zastupitele, že od 1.1.2020 zanikne celá řada vyhlášek, protože vstoupil v platnost nový zákon o obecních vyhláškách. Obec musí vytvořit dvě nové vyhlášky, aby odpovídaly nové právní normě. Vyhláška se po schválení zastupitelstvem obce umístí na úřední desku a vstupuje v platnost 1.1.2020. Poté bude poslána na ministerstvo ke kontrole, zda odpovídá všem právním normám.

 1. Ohlašovací povinnost (přihlášení, odhlášení psa) 60 dnů
 2. Poplatek za psa za rok
 • v rodinném domě 200 Kč, každý další pes 300 Kč
 • ve vícepodlažní bytové jednotce 500 Kč, každý další pes 750 Kč
 • majitelem občan starší 65 let - poplatek za psa 100 Kč, každý další pes 150 Kč

Dotaz pan Harašta: "Kdo hradí na obci odchyt psů, kde je tato částka uvedena v rozpočtu? Kde je uvedeno vymáhání od majitelů za odchyt? Kolonka rozpočtu v příjmech chybí." Také poukazuje na to, že by bylo vhodné uvést v návrhu i ceny dosud platné.

Obec má dohodu s majitelkou psího hotelu ohledně odchytu psů, obec za tento rok neplatila ani jeden odchyt. Částka paragrafu 1014 ve výši 30tis Kč v rozpočtu je zejména za deratizaci a kastraci koček.

František Pejřil se táže kolik se platilo za psa do teď? Rodinný dům 100 Kč, na bytě 150 Kč.

Schváleno jednohlasně8. OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Tajemník informuje zastupitele - sazby poplatků vychází z metodiky ministerstva vnitra.

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den.

Jedná se o poplatky na příklad:

 • Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
 • Za umístění sloužících zařízení pro poskytování prodeje a služeb (restaurační předzahrádky) 1 Kč
 • Za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 15 Kč
 • Za provádění výkopových prací od 11. dne ohlášení 5 Kč
 • Za umístění stavebních zařízení a skládek stavebního materiálu od 11. dne po ohlášení 5 kč
 • Za umístění skládek dřeva nebo uhlí od 11. dne po ohlášení 10 Kč
 • Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč
 • Za umístění zařízení cirkusů 10 Kč
 • Za užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5 Kč
 • Za umístění skládek od 11. dne ohlášení 5 kč

Zapracovány jsou i osvobození (např. akce pro děti a mládež atd.). Bude zveřejněno na vývěsce včetně vymezených ploch a začne po schválení zastupitelstvem obce platit od 1.1.2020


Kateřina Rubínová: ceny za umístění skládek, umístění stavebních zařízení a skládek stavebního materiálu, provádění výkopových prací se jí zdají směšné.

Paní starostka upozorňuje, že se jedná o ceny za metr a den. Jedná se o novou vyhlášku, pokud bude třeba, ceny se mohou příští rok změnit.

Pejřil: dalo by se odložit na příští zastupitelstvo? Informace jsou příliš čerstvé (zastupitelé neměli konkrétní částky předem k prostudování)

Tajemník Ivan Charvát: vyhláška by neplatila od 1.1.2020 po schválení ministerstvem může být vyhláška v kompletní verzi předložena znovu zastupitelstvu.

Schváleno. Zdrželi se Rubínová, Pejřil9. Zrušení OZV č. 3/2004 o místním poplatku ze vstupného

Schváleno jednohlasně10. Zrušení OZV č. 10/2004 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Schváleno jednohlasně11. Projekt "Zajištění stabilizace skalní stěny v lokalitě velké zatáčky - křižovatka ke koupališti v Mokré - Horákově" informace

Starostka informuje zastupitele o náročných jednáních v Praze na Ministerstvu životního prostředí. Výsledkem je příslib dotace ve výši 4.621.234 Kč a návrh na nové technické řešení svahu. Bude následovat veřejná zakázka, výběr dodavatele po novém roce.

Ivana Brzobohatá se ptá na celkovou částku. Ta nelze v tuto chvíli vyčíslit, protože není vysoutěžená cena za dokončení.

Monika Skotalová se dotazuje na celkovou spoluúčast obce, ta byla v první fázi cca 900.000 Kč, na druhou část se počítá s cca 815.5120 Kč.

Starostka poukazuje na to, že obec získala další dotace na tento projekt. A to od Českomoravského cementu 200tis., další dotace 400 tis.

V tuto chvíli navýšení řádově 5,5 mil předpokládané náklady celkové 11,5 mil Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky. Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování akce. Zastupitelstvo pověřuje radu obce výběrem nejvýhodnější nabídky na realizaci. 

Schváleno jednohlasně12. Návrh na vyřazení nedokončených investic z účetní evidence

 • Geometrický plán komunikace Horákov Půllány (Paták) hodnota 26.912 Kč. Schváleno jednohlasně
 • Studie na biotop - hodnota 48.400 Kč - Schváleno, zdržel se Harašta
 • Projekt na in-linovou dráhu za 71.000 Kč - Schváleno, zdrželi se Rubínová, Pejřil13. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce pro rok 2020

Schváleno vládou ČR nové nařízení všem zastupitelům navyšují měsíční odměny o 10%, nově tedy základní odměna zastupitele 1.805 Kč, zastupitel plus člen rady 7.223 Kč, zastupitel a předseda komise nebo výboru 3.611 Kč, sčítají se jen dvě funkce.

Schváleno. Proti Pejři., Zdržela se Rubínová14. Mimořádné odměny členům zastupitelstva obce za mimořádné úkoly ve výši jedné měsíční odměny

Na návrh Moniky Skotalové se o jednotlivých členech hlasuje samostatně. 


Starostka Barbora Švehlová

Za dokončení první etapy stabilizace skalní stěny, jednání s Ministerstvem životního prostředí v Praze o navýšení dotace na druhou etapu stabilizace skalní stěny, modernizace učeben ZŠ Mokrá, jednání se zubaři, příprava zubní ordinace, zastupování obce na jednáních stavebního úřadu, kontrola výstavby Kopaniny, kontrola a jednání se Zipp Realem, jednání se správou a údržbou silnic, dokončení stavebních řízení investičních akcí obce včetně akcí z minulých let, příprava programu pro spolupráci s MAS Slavkovské bojiště, společná pracovní jednání zastupitelstva obce - příprava, průběh a vedení jednání, zásady pro jednání s investory - zpracování pravidel smluv a jednání, účast na zasedání všech komisí, osobní jednání s občany kteří potřebují sociální pomoc.

Schváleno. Proti: Harašta, zdrželi se Švehlová, Janků


Předsedkyně sociální komise Eliška Rotreklová

Za osobní jednání s občany, kteří potřebují sociální pomoc, za vypracování posudku vyžádaných sociálním odborem ve Šlapanicích, za návštěvu a jednání se sociálně potřebnými občany v průběhu kalendářního roku, konzultace s paní lékařkou.

Schváleno. Zdrželi se Brzobohatá, Rotreklová, Pejřil


Předsedkyně stavební komise Kateřina Rubínová

Za vyjádření pro stavební úřad, zásady pro jednání s investory, pronájem obecních pozemků v chatové oblasti Líchy, územní plán v návaznosti na budoucí regulační plány, kontrola staveniště Kopaniny

Schváleno. Zdržela se Rubínová


Předsedkyně Monika Skotalová

Za přípravu kulturních akcí včetně jejich propagace, za osobní účast na všech těchto akcích, za spolupráci při konání letního filmového festivalu Kinematografu bratří Čadíků včetně propagace a zajištění občerstvení, jednání se ZŠ a MŠ, dále s ostatními složkami ve věci přípravy kulturních akcí

Schváleno. Zdržely se Skotalová, Brzobohatá


Předseda finančního výboru a sportovní komise Radim Kolář

Za jednání s majiteli pozemků pod hřištěm, dotažení jednání až do rozhodnutí zastupitelstva, příprava podkladů pro jednání s ředitelem ŽŠ z hlediska finančních potřeb a za přípravu podkladů finančního výboru

Schváleno. Zdržel se Kolář


František Pejřil navrhuje na odměnu Oldřicha Drápala, který nabídku odmítá.15. Zpráva kontrolního výboru

Předseda kontrolního výboru Mgr. Martin Vojtěch informuje o průběhu vyšetřování prodeje vojenské hlásky v Horákově. Vzhledem k tomu, že některé z podkladů požadovaných výborem byly dodány až na začátku prosince, nebylo možné zprávu z časových důvodů dokončit a prezentovat na stávajícím zastupitelstvu. Zpráva bude dokončena a zaslána zastupitelům v první půli ledna 2020. 

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.16. Plnění usnesení č. 3.1. ze 7. veřejného jednání ZO Mokrá - Horákov

Zástupci firmy Energie Moravské Málkovice jsou k dispozici dotazům ze strany zastupitelů ohledně dalšího vývoje na hlásce. Mluvčím EMM je právník firmy pan Tylšar.

Rubínová: vyhráli jste v roce 2013 výběrové řízení na prodej vojenské hlásky v Horákově, s projektem Park Army Veterans jehož součástí bylo vybudování lanovky, muzeum s vojenskou technikou, informační centrum, útulna pro turisty, inline trasy, cyklistické trasy, paintball, sportovní areál. Objekt jste koupili v roce 2017, od té doby tam byl dvakrát motorkářský sraz, jednou dny vojenské techniky. Vykáceli jste část zeleně, na což jste neměli povolení. V jakém časovém horizontu, jaký je harmonogram vašeho záměru co se týče stavebních objektů? Budete tam provozovat to, co jste uvedli v záměru při odkupu?

Pan Tylšar: Na základě vyjádření zastupitelstva Brno - Líšeň není lanovka součástí územního plánu, nemůžeme ji vybudovat. Sankce za vykácení zeleně byly uhrazeny. V současné době se započaly práce na zmapování prostoru, prověřil se akcemi zájem lidí, zatím technické zabezpečení objektu, přivedení vody, zprovoznění kanalizace - čističky odpadních vod. Bez tohoto nelze areál silněji využívat.

Pejřil: kdo udal kupní cenu? Tylšar: Kupní cena vycházela z nabídky, kterou jsme podali.

Matyáš Charvát: proč se hlásky přes všechny vámi popsané potíže držíte? Tylšar: Jsme vázáni smlouvou s obcí.17. Nabídka na odkoupení nemovitosti Mokrá 353

Eva Jochecová informuje přítomné o jednání rady obce s paní Bendovou, majitelkou objektu drogerie na náměstí, a jejích podmínkách případného prodeje objektu. Částka za odkup je 9 mil Kč, 7000 kč/m2. Rada obce se zavázala, že dá do konce tohoto kalendářního roku paní Bendové vědět, zda má zastupitelstvo obce zájem v realizaci odkupu pokračovat či nikoliv. Paní Bendová je nakloněna splátkovému kalendáři. Polovina z celkové částky bude splatná při podpisu kupní smlouvy, na další dva roky bude rozložena druhá polovinu. Paní Bendová je ochotná provozovat prodejnu dál, po dobu maximálně tří let, dokud nebude celá částka splacena. Tyto tři roky bude fungovat v nájmu obce. Pokud se obec rozhodne nájem ukončit, část sortimentu bude přesunuta do současné prodejny Duomax. Paní starostka navrhla kulatý stůl v lednu nebo v únoru. Každá skupina zastoupená v zastupitelstvu navrhne možnost řešení, jak dále objekt využít. K této diskusi budou přizváni i občané. 


František Pejřil si myslí, že zastupitelstvo obce by mělo pověřit radu obce, aby v co nejbližší době sdělila, s jakým úmyslem objekt kupuje.

Starostka Švehlová chce zapojit do přípravy projektu (využití) všechny zastupitele.

Kateřina Rubínová namítá, že cena ve vyhotoveném znaleckém posudku není cenou v místě obvyklou.

Ludislav Harašta tvrdí, že cena 9 mil Kč musí být dobře obhájena. Navrhuje referendum občanů k využití objektu.

Monika Skotalová navrhuje vyhotovení nového znaleckého posudku.

Radim Kolář informuje veřejnost, že cena pozemku v odborném posudku byla uvedena 386 Kč/m2. Což není cena stavebního pozemku v Mokré - Horákově, tedy cena v místě obvyklá.

Oldřich Drápal - dnešním úkolem je pouze rozhodnout, zda zastupitelstvo chce za těchto podmínek objekt koupit nebo ne, včetně zvážení všech pro a proti, které toto rozhodnutí s sebou nese do budoucna, zatížení dalších zastupitelstev.

V diskusi dále vystoupili hosté Matyáš Charvát, Ivo Brzobohatý, Michaela Straková.


Byla navržena 2 usnesení:

 • Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k dalšímu jednání s paní Bendovou ve věci nabídky na odkup budovy Mokrá 353, včetně pozemku a příslušenství pozemek p.č. 493 k.ú. Mokrá u Brna za daných podmínek - maximální kupní cena 9 mil Kč s rozložením splátek na tři roky, které je třeba při tomto jednání dodržet.

Schváleno. V hlasování proti Pejřil


 • Zastupitelstvo obce Mokrá Horákov ukládá radě obce zadání nového znaleckého posudku a stanovení podmínek dalšího využití nemovitosti.

Schváleno. V hlasování proti Pejřil18. Informace starostky obce

 • Nový spoje IDS, poděkování Evě Jochecové, že pomohla v počátku jednání
 • Prodloužení otevírací doby na poště - dva dny v týdnu do 18hod.
 • ITP Kala Kopaniny proběhne jednání, přizván stavební úřad Šlapanice
 • Zvýšení vodného a stočného - od 1.1. 2020 nová cena 110 Kč/m3 včetně DPH
 • Místostarosta informuje, že zubní ordinace se spustí začátkem měsíce ledna, paní doktorka žádá všechny občany o trpělivost. Byla spuštěna agenda objednávání nových pacientů.
 • Diskuze19. Diskuze

Oldřich Drápal zve všechny občany na živý Betlém na Štědrý večer v 16.30 hod u kapličky ve staré Mokré.20. Závěr