Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá – Horákov

23.06.2019

Středa 19. 6. 2019 v 18 hod.

Omluvena: Rotreklová Eliška

Nepřítomni: Ryšánek Aleš, Pejřil František, Drápal Oldřich (příchod v 18.30)


1. Volba návrhové komise: Ing. Kateřina Rubínová, Mgr. Martin Vojtěch

Volba ověřovatelů zápisu: Mgr. Eva Jochecová, Radim Kolář

Zapisovatelka: Margit Strapinová

Rozšíření programu jednání o bod č. 9 - Smlouva o poskytnutí dotace z JMK SDH

PRO: všichni


2. Stavební komise

 • Žádost o směnu pozemku p.č. 830/4 k.ú. Mokrá o výměře 13m2, 831/3 k.ú. Mokrá o výměře 15m2, 788/61 k.ú. Mokrá o výměře 83m2 za obecní pozemek p.č. 698 v k.ú Mokrá o výměře 295m2. Záměr směny pozemku 229m2 za 229m2 s doplatkem za zbylých 66m2.

            PRO: všichni 

 • Záměr prodeje pozemku 950/1 k.ú. Horákov 100m2 u vojenské bytovky v Horákově. Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje.

            PRO: všichni 

 • Záměr prodeje 484/2 k.ú. Mokrá u Brna 39m2

            PRO: všichni , Zdržela se: Jochecová

 • Revokace usnesení č. 1.5. ze 4.ZO konaného dne 20.2.2019 - prodej pozemků p.č. 489/17 k.ú. Horákov o výměře 1m2 a 4489/18 k.ú. Horákov o výměře 1m2 manželům Daňkovým. Nově zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků ů p.č. 489/17 k.ú. Horákov o výměře 1m2 a 4489/18 k.ú. Horákov o výměře 1m2 za celkovou částku 600 Kč.

            PRO: všichni


3. Projekt "Modernizace odborných učeben ZŠ Mokrá - vybavení učeben" - Výběrové řízení na stavební úpravy vyhrála firma s nejvýhodnější nabídkou Japez spol. s r.o. z Hrušovan u Brna na částku 1650000 bez DPH. Výběrové řízení na IT techniku probíhá a výsledek bude znám v prvním červencovém týdnu . 28.6 a 29.6. by se měly prostory uvolnit  a nastoupí stavební firma. Celá dodávka by měla být dokončena do 15.9.2019

ZO bere na vědomí,  PRO: všichni


4. Závěrečný účet obce Mokrá - Horákov za rok 2018. Hospodaření prošlo auditem, který nezjistil žádné chyby ani nedostatky. 

Schváleno bez výhrad, PRO: všichni


5. Schválení účetní závěrky obce Mokrá - Horákov za rok 2018

PRO: všichni

6. Rozpočtové opatření č. 3/2019 - Ropočet se navyšuje o 869.000 Kč. Upravený rozpočet 56 761 000 Kč. Dotaz p. Barták na výdajovou položku č. 3412 výdaje 100.000 Kč. Vysvětlení: Rada obce schválila příspěvek na vybudování náběhu startovací dráhy pro sbor dobrovolných hasičů na spodním fotbalovém hřišti v Horákově ve výši 100.000 Kč včetně DPH. To, co bude nad rámec, si sbor uhradí sám.

PRO: všichni

Příchod p. Drápal 18.30


7. ZIPP Real smlouva o smlouvě budoucí darovací (I. Etapa)

Finanční vypořádání s firmou Zipp Real, infrastruktura se převádí na obec, zastropování pokuty ze smlouvy z roku 2014 k 6.5.2019 za podmínky uzavření budoucí darovací smlouvy do konce roku 2019.

PRO: všichni, Zdržela se: Rubínová


8. Odměny členům zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu ve výši jednoho platu starostce Ing. Barboře Švehlové a místostarostovi Michalovi Janků za zajištění zdárného průběhu investiční akce (komunikace Půllány), za přípravu významných investičních akcí (stabilizace skalní stěny, modernizace učeben), výsledek auditu hospodaření obce za rok 2018, jednání se zástupci developerských projektů (Zipp Real a ITP Kala)

Dotaz p. Vojtěch zda by neměla být odměna udělena až po zdárném dokončení investičních akcí.

Drápal: určitě si i zastupitelé zaslouží na konci roku odměnu.

Skotalová dotaz - jaká je možnost odměnit členy komisí

Tajemník - na konci roku se přiznává členům komisí dar, i nečlenům zastupitelstva za zasedání komisí

Návrh pí. Rubínové na udělení 50% navrhované částky.

Informace tajemníka - nově dle zákonu o obcích je možné udělit zastupitelům za jeden kalendářní rok dvojnásobek odměny za mimořádné úkoly, s odůvodněním.

PRO 8

PROTI Barták

Zdrželi se Brzobohatá, Švehlová, Janků


9. Smlouva o poskytnutí dotace JMK Sboru dobrovolných hasičů ve výši 122.000 Kč

PRO 12, Zdržel se Barták


10. Informace starostky obce

 • Poděkování p. Drápalovi za práci na změně webových stránek obce
 • Oznámení odboru životního prostředí o zahájení řízení o přestupku ITP Kala s.r.o. - stavby v oblasti Bahenec, byla zahájena stavební činnost aniž by byl OŽP informován. Dle nájemní smlouvy mezi obcí a firmou ITP Kala je firma povinna uvést oblast do původního stavu. Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí.
 • Byla uzavřena nájemní smlouva s novou paní zubařkou, která by měla začít ordinovat od 1.1.2020
 • Poděkování starostky všem zastupitelům, kteří roznesli dotazníky ke strategickému plánu rozvoje obce. Občané mají možnost dotazníky vyplnit na internetu, musí zadat unikátní kód, který najdou na papírové verzi, kterou obdrželi do schránky.
 • Komunikace na Půllánech je hotová, čeká na kolaudaci, je třeba řešit její užívání.


11. Diskuse

 • Informace z kontrolní komise p. Vojtěch: pracuje se na prověření prodeje vojenské hlásky, zpráva by mohla být podána na příštím zastupitelstvu.
 • Dotaz pí. Brzobohatá, jaký je další postup v jednání s p. Sedláčkem a p. Skládaným - věc neoprávněného užívání obecních pozemků (pila Horákov). Informace starostky: p. Skládaný projevil zájem o pronájem pozemků, pracuje se na nájemní smlouvě na dobu určitou s jasným stanovením podmínek užívání pozemku. P. Sedláček zatím obec nekontaktoval, věc se bude řešit.


12. Závěr